paperclip paperclip

Річний звіт про діяльність закладу

Звіт директорки загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Селище Сагадіної Оксани Юріївни перед педагогічним колективом та громадськістю про свою діяльність у 2020 - 2021 навчальному році

 

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, у відповідності до функціональних обов'язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2020 -2021навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як керівник закладу освіти керувалася посадовими обов'язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу закладу освіти: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом закладу освіти та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Головне завдання закладу освіти - надання якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в здобувачів освіти сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в здобувачів освіти національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, до культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів закладу освіти, здобувачів освіти, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів. Результати роботи закладу свідчать про те, що у закладі освіти  працюють професіонали своєї справи, які забезпечують високий рейтинг закладу освіти в освітянському просторі громади.

Прийняті управлінські рішення логічно і тактично сприяли вирішенню та реалізації пріоритетних питань роботи закладу освіти, серед яких найвищим пріоритетом було і залишається створення комфортних умов навчання для дитини та надання якісної освіти як передумови всебічного розвитку, виховання та самореалізації особистості, готової до свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, такої, що прагне до самовдосконалення і навчання упродовж життя.

На початок 2020/2021 навчального року у школі навчалося 240 здобувачів освіти. На момент закінчення закладу освіти  – 240.  Протягом року вибуло 0 здобувачів освіти Прибуло – 0 здобувачів освіти.

 Середня наповнюваність 21,5 здобувачів освіти на клас. Навчання відбувалося в одну зміну. 

Керування закладом освіти  здійснювалось на основі складеного річного плану на 2020-2021 н. р. відповідно до  вимог Міністерства освіти, Закону України «Про освіту», нормативних законних та підзаконних актів наказів, постанов, положень.

          Усі  діти  шкільного  віку  охоплені  навчанням. Педагогічним  колективом  закладу освіти   визначались  проблемні питання  по усіх напрямках освітнього процесу з метою їх вирішення задля створення належних комфортних та безпечних умов навчання. Вони реалізовувались  через  систему  уроків, позаурочні  заходи, засідання  педрад, нарад  при  директорі. Учительський  колектив  забезпечував  реалізацію  провідних  ідей  реформи  закладу освіти, навчальних  програм, дбав  про  підвищення  ефективності  освітнього  процесу  по  опануванню  учнями  ключовими  компетентностями  з  основ  наук.

 

Кадрове забезпечення закладу освіти

 

Директор закладу освіти - Сагадіна Оксана Юріївна, освіта – вища, стаж роботи 19 років, на посаді – 3 роки 8 місяців.

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Бегус Оксана Ярославівна, освіта вища, стаж педагогічної роботи 30  років, на посаді – 3 роки.

На сьогодні заклад освіти  повністю укомплектований педагогічними кадрами і  технічним  персоналом. За штатним розписом у закладі 47,83 ставки працівників:  28,13 ставки педагогічних працівників, 19,7 технічних працівників.

На даний час у закладі освіти працюють 29 вчителів. Кількість обслуговуючого персоналу – 15.

 Усі працівники  закладу освіти мають вищу педагогічну освіту.

За результатами атестації :

-   вища категорія – 9;

-   звання „ учитель - методист” – 1;

-   звання «старший вчитель” – 2;

-   І категорія – 9;

-   ІІ категорія – 4;

-   «спеціаліст» - 7.

Стаж роботи:

Від 3 до 5 років – 3

Від 5 до 10 років – 5

Від 10 до 20 років –3

Від 20 до 30 років – 8

Більше 30 років - 10

Середній вік становить 46 років.

 Під час навчального року по наказу відділу освіти  всі  педагогічні працівники  закладу освіти вчасно проходять курси підвищення кваліфікації у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». В 2020р. підвищили свою кваліфікацію 29 учителів. Значна частина вчителів проходять онлайн  курси:, інклюзивне навчання, НУШ для  вчителів початкових  класів на платформі ЕДЕРА. Беруть участь у тренінгах.

Під час освітнього процесу після проходження тренінгів та отримання відповідних сертифікатів з інноваційних технологій використовувалися сучасні наукові психолого-педагогічні методики для проведення уроків та виховних заходів.

Освітній  процес був забезпечений програмними та методичними матеріалами з використанням новітніх технологій в освітньому процесі.

 

Освітній процес

Заступником  директора  закладу освіти  з  навчально-виховної  роботи Бегус О.Я. був  вчасно складений   розклад  навчальних занять , графік  проведення  відкритих  уроків, контрольних  робіт, графік проведення предметних тижнів.

У закладі освіти працює чотири  групи продовженого дня. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети. Усі учні, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи.

Щоденно вихователі групи продовженого дня  проводили  інструктажі з безпеки життєдіяльності. Здоров'язберігаючим функціям здобувачів освіти  сприяли щоденні прогулянки на свіжому повітрі, спортивні години та екскурсії.

У школі функціонувало 5 інклюзивних класів, в яких навчалося 6 дітей з особливими освітніми потребами. Основний принцип інклюзивної освіти полягає в тому, що  всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. Саме у такому закладі  індивідуальні особливості дітей та їх особливі освітні потреби сприймаються як корисний ресурс, особиста унікальність, а не проблема. За допомогою кваліфікованих педагогічних працівників надається належний супровід та підтримка здобувачам освіти у їх соціальній адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів. Завданням нової української школи є створення інклюзивного освітнього середовища - сприятливого середовища для спільного навчання, виховання та розвитку дітей з урахуванням їх потреб та можливостей.

Протягом навчального року робота в інклюзивних класах проводилася відповідно до індивідуального плану розвитку дитини. Для здобувачів освіти інклюзивної форми навчання було складено індивідуальну програму розвитку, розроблено і затверджено навчальний план класів з інклюзивним навчанням, в якому  було  передбачено години корекційно-розвиткових занять з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Всі навчальні предмети адаптовані (адаптація змісту та методів до можливостей дітей). У штатний розпис закладу освіти було введено посади асистентів вчителя. Психологічний супровід здобувачів освіти з особливими освітніми потребами та їх родин здійснювався психологом закладу освіти. Спільно з консультантами ІРЦ протягом року відбувалися зустрічі з питань ефективного планування та реалізації інклюзивних підходів у освітньому процесі, їх активізації та координації. Було надано необхідну методичну та навчальну літературу. Учителі інклюзивного класу, асистенти вчителя, заступник директора з навчально-виховної роботи, психолог брали участь у постійно діючих семінарах та практичних конференціях з питань інклюзивної освіти.

Питання адаптації дітей з особливими освітніми потребами, визначення й погодження необхідних спеціальних та додаткових видів послуг, визначення й погодження аспектів навчання, застосування спеціально підібраних методик, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти розглядалося на засіданнях педагогічної ради; надавалися особисті рекомендації батькам. Протягом року здобувачі освіти з ООП приймали активну участь у класних та загальношкільних заходах.

Усі новації і реформи починаються з початкової освіти. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізації форм та засобів навчання і виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та здобувачем освіти.

Одним із головних показників педагогічної майстерності та результативності наполегливої роботи вчителів закладу освіти є посилена  робота з здобувачами освіти та їх перемоги у предметних олімпіадах та конкурсах. У  жовтні  було  проведено  І етап  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад, переможці  яких  не взяли участі  у  ІІ етапі через карантинні обмеження.

 Проводився лише ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка, ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика, ІІ етап конкурсу ім.Т.Шевченка «Об’єднаймось, брати мої».  У ІІ етапі творчих конкурсів взяли участь 17 здобувачів освіти, з них 4 стали призерами.

 

 Призерами  ІІ етапу  конкурсів стали:

Прізвище, ім’я, по батькові

Клас

Олімпіада,

конкурс

Місце

Рік

ПІП вчителя

1.

Сідлак Анастасія

Андріївна

7

Конкурс

ім. Т.Шевченка

ІІ

20/21

Щеглова Л.В.

2.

Кудирко Іван Михайлович

6

Конкурс

ім.П. Яцика

ІІІ

20/21

Савінцева Н.А.

3.

Чорна Софія Дмитрівна

4

Конкурс

ім.П. Яцика

ІІІ

20/21

Луценко В.М.

 

4.

Войцехівська Світлана Віталіївна

10

ІІ етап конкурс ім.Т.Шевченка

«Об’єднай-

мось, брати мої»

ІІІ

20/21

Бегус О.Я.

 

Стан  успішності  за  І  семестр  2020-2021  н.р., є таким:

Станом на 24.12.2020 року в школі навчалось 240 здобувачів освіти, з них 164 – оцінювались. Укомплектовано 11 класів. Середня наповнюваність класу – 20 здобувачів освіти. 1-3 класи оцінюються вербально.

Досягнули високого рівня знань за звітами класних керівників 30 здобувачів освіти (18,3),

достатнього рівня – 51 учень (31%),

середнього рівня – 78 учня (47,5%),

початкового – 5 здобувачів освіти (3%). 

Якість знань 49,3%.

 

 18 здобувачів освіти мають високий рівень досягнень у І семестрі:

Дацюк Вадим

11 клас

Атерлей Олександра

4-А клас

Смакогуз Анастасія

11 клас

Шевчук Ганна

4-А клас

Кравцов Максим

10 клас

Темляківська Софія

4-А клас

Соколюк Михайло

6 клас

Яненко Ганна

4-А клас

Телегін Геннадій

6 клас

Дячинський Ігор

4-Б клас

Морозюк Максим

5 клас

Маргітич Соломія

4-Б клас

Соболєва Марія

5 клас

Пилипенко Кирило

4-Б клас

Шаргородська Марина

5 клас

Рябова Олександра

4-Б клас

Сенькова Катерина

5 клас

Савко Андрій

4-Б клас

Тодорчука Ілля

6 клас

Чорна Софія

4-Б клас

Чорногуз Володимир

4-Аклас

Ткач Ілона

4-А клас

Барчук Ольга

4-Б клас

Іваньков Вячеслав

4-Б клас

Кудирко Зоряна

4-Б клас

Миколишена Анастасія

4-Б клас

Сенькевич Єва-Катаріна

4-Б клас

Дацюк Артем

7 клас

       
       

 

Двоє здобувачів освіти  закінчили з одним балом достатнього рівня:

 

11клас – Сологуб Діана (  англійська мова 9б.); Остапчук Маргарита    англійська  мова 9б.).

Всього бали високого і достатнього рівня мають 81 учень.

 16 здобувачів освіти закінчили з одним, двома балами середнього  рівня:

4-А клас- Голуб Денис (українська мова 6б.),Машталір Павло (англійська мова 6б.);

4-Б клас – Кудирко Юлія (англійська мова 5б.), Маргітич Вікторія (англійська мова 6б.), Нижник Андрій (англійська мова 5б.);

5 клас – Філіпович Олег (інформатика 6б.), Мотавіна Дар’я (математика 5б.);

6 клас- Мухіна Ульяна (інформатика 6б.), Антохов Станіслав (математика 6б.),Кабанюк Дар’я (математика 6б.),Стасюк Єгор (математика 5б.);

7 клас – Жеребецька Ксенія (геометрія 5б.);

8 клас – Кривошеєва Лілія (фізика 6б.), Сидоров Владислав ( алгебра 6б.), Стасюк Денис  (алгебра 6б,);

6 здобувачів освіти мають лише один бал початкового рівня:

11 клас – Мусінчак Наталія  (англійська мова);

10 клас – Кравець Каріна (алгебра).

 

Результати навчальних досягнень за І семестр кожного класу:

 

Клас

Всього

Здобувачів освіти

Високий

Достатній

(всібали)

Середній

Початко-вий

Якісний показник

Місце в рейтингу

4-А

18

33

22

44

0

55

4

4-Б

19

57

17

26

0

73,6

1

5

23

17

35

44

4

52

5

6

21

19

43

38

0

62

3

7

19

5,3

15,8

73,6

5,3

21,1

9

8

18

0

39

61

0

39

7

9

19

5

26

57

2

31

8

10

11

9

36,3

54,5

0

45,3

6

11

16

12,5

60

31

6

72,5

2

 

164

         

 

 

Дистанційне навчання

Особливість 2020-2021 навчального року - тривалий карантин і дистанційне навчання, яке стало викликом для нас усіх. В першу чергу для вчителів, а також для батьків та дітей. Складність полягала у неоднаковому технічному забезпеченні та професійних навичках його учасників (вчителів, батьків, здобувачів освіти). Дистанційне навчання мало своїх прихильників і  опозиціонерів як серед дітей, так і серед їхніх батьків. Найголовніше -налагодити співпрацю між здобувачем освіти, вчителем і батьками.

Для здійснення обміну навчальними матеріалами кожен вчитель самостійно обирав форму, методи, технології і засоби організації дистанційного навчання, що відповідають освітній програмі із застосовуванням будь-яких пристроїв та інструментів, зокрема мобільного телефону, а також розміщення навчальних матеріалів на вебсайті закладу освіти, в тому числі відео-уроки або гіперпосилання на них. Розклад занять та робочий час вчителів в дистанційному режимі було встановлено у відповідності до розкладу навчальних занять та поточного режиму роботи закладу освіти. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та зазначення тем здійснювалось відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби у зручний для вчителя спосіб, з урахуванням того, що навчальні досягнення кожної дитини можуть бути доступними лише для її батьків або законних представників.

У першому семестрі згідно наказів по закладу освіти від 02.11 .2020. «Про запровадження дистанційної роботи в закладі освіти на період карантину»   № 251, від 20.11.2020 №264 «Про організацію дистанційного навчання під час карантину в закладі освіти». З 02.11 та 20.11 у закладі освіти було  організовано  дистанційне  навчання  та змішана форма  навчання у системі Google classe, платформах MEET, ZOOM, Viber, join.naurok.ua, edugames.rozumniki.ua, disted.edu.vn.ua,  Youtube і за допомогою електронної пошти. Дистанційним навчанням було охоплено 240 здобувачів освіти.

          У другому семестрі згідно наказу по закладу освіти від 02.03.2021.  № «Про запровадження дистанційної роботи в закладі освіти на період карантину»  Уроки проводилися на шкільній платформі у системі Google classe. 

 

Кожним педагогічним працівником було вжито заходів щодо виконання методичної, організаційно-педагогічної роботи, зокрема розроблення індивідуальних планів професійного розвитку, підвищення кваліфікації, самоосвіти тощо.

На початок карантину всі педагогічні працівники склали індивідуальні плани роботи щодо забезпечення виконання освітніх програм засобами он­лайн спілкування з учнями, індивідуальних інтернет-консультацій, відеоуроків. Інформація про дистанційне навчання висвітлювалися на офіційному сайті закладу освіти у розділі «Дистанційна освіта», з розміщенням у ньому інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти. Щотижня педагоги звітували за складеним алгоритмом про проведену роботу в умовах дистанційного навчання: вказували вивчені теми, кількість проведених індивідуальних консультацій, тестів, кількість здобувачів освіти, які оцінені, засоби дистанційного навчання.

Під час організації дистанційного навчання було забезпечено чітке дотримання нормативно-правового забезпечення з цього питання. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувалися інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувалися індивідуальні консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу. Учні отримували завдання, рекомендації чи відеоуроки, проводилась індивідуальна робота з дітьми з ООП. Завдання були адаптовані відносно можливостей здобувачів освіти.

Всіх батьків здобувачів освіти було проінформовано про особливості освітнього процесу в період карантину, були визначені форми зворотного зв'язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками. Для спілкування в дистанційному навчанні використовувались електронна пошта, форуми, чати, відеоконференції, блоги тощо.

Опрацювавши звіти вчителів-предметників щодо проведення дистанційного освітнього процесу, можемо зробити висновок, що усі педагоги закладу намагалися забезпечити засвоєння навчального матеріалу учнями та вихованцями за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. У більшості класів дистанційним навчанням за весь період карантину були  охоплені всі здобувачі освіти.

 

 

 

Виховна робота

У виховній роботі  головна увага приділяється вихованню громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, із свідомим ставленням до обов’язків.

Модель виховної програми закладу освіти «Майбутнє країни» виконувалась через  творчі проекти: «Зірка закладу освіти», «Школа виховання», «Я - патріот» затвердженими  радою навчального закладу. 

Програма виховної роботи з учнями була спрямована на формування в здобувачів освіти гідності та розуміння добра і зла, усвідомлення норм та правил поведінки, які базуються на моральних цінностях і переконаннях.

Щороку підводяться підсумки рейтингової оцінки діяльності класних колективів. Переможці нагороджуються індивідуальними заохочувальними сертифікатами «Золота зірка», «Срібна зірка», «Перлина закладу освіти»

Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалась через систему традиційних загальних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.

Створено банк даних дітей, які потребували  соціального захисту, соціальні паспорти класів, закладу освіти, вивчено питання охоплення здобувачів освіти гуртковою роботою, заняття в секціях у позаурочний час.

Всі виховні заходи проводились у відповідності до річного плану роботи закладу освіти, планів виховної роботи класних керівників. Протягом року в закладі функціонувала розвинута мережа гуртків та спортивних секцій, що працювали на добровільних засадах.

 

№ п/п

Назва гуртка

1.      

«Волейбол»

2.      

«Профстар»

 

           В шкільній країні учнівського врядувння  працюює парламент ,який налічує  п’ять міністерств, які виконують певні функції та обов'язки, а саме:

* міністерство науки та освіти

* міністерство засобів масової інформації

 * міністерство внутрішніх справ

* міністерство спорту та охорони здоров’я

* міністерство культури та організації дозвілля

 Міністерством культури та організації дозвілля проводилися  щотижня веселі перерви з здобувачами освіти 1-4 класів, майстер-класи, флеш-моби, спортивні ігри, вікторини.  Шкільне самоврядування брало участь у Всеукраїнських, обласних та районних акціях, а саме: «Одягни вишиванку»,  «5 картоплин», «Подільський кошик захисникам»,  «Серце до серця», «Діти-дітям», «Привітай ветерана вчительської праці», «Різдвяна іграшка», «Збережи первоцвіт», «Таланти багатодітної родини», «Повір у себе». Члени учнівського врядування приймали участь у районній  фотовиставці «Моя Україна», в якій отримали призові місця. Провели свято вшанування вчительської праці. Здобувачі освіти 9 класу відвідали інтернат для людей похилого віку у смт. Тиврів з концертом та солодкими подарунками. Приймали участь у районному конкурсі художньої смодіяльності «Проліски надій», «ДЮП», «Олімпійське лелеченя» (І місце у районному конкурсі).

Члени парламенту брали участь у районному та обласному форумі патріотичних справ «Ми – українці».

 

Методична робота

Основна увага в організації методичної роботи приділялася таким питанням: робота методичних об'єднань учителів, творчих і динамічних груп, психолого-педагогічних семінарів, закладу освіти комп'ютерної грамотності, закладу освіти педагогічної майстерності, проведення педагогічних читань, предметних тижнів; оволодіння інноваційними технологіями; вивченню ППД; вивченню роботи вчителів, які атестуються та питанню наступності.

Основними колективними формами методичної роботи є:

- засідання педагогічної ради;

- засідання методичної ради;

- участь в районних конференціях та районних семінарах;

- педагогічні семінари;

- психолого-педагогічний консиліум;

- школа педагогічної майстерності.

 

Основні індивідуальні форми методичної роботи:

- самоосвіта;

-  робота педагога над єдиною науково-методичною темою закладу освіти і своєю власною;

- робота над докурсовими та післякурсовими завданнями;

- курсова перепідготовка  та індивідуальні звіти;

- взаємовідвідування уроків і проведення аналізу відвіданого уроку, заходу;

- створення дидактичного матеріалу, складання тестових завдань;

- атестація;

- виступи на шкільних та районних методичних об’єднаннях;

- участь в роботі творчих груп;

- випуск методичного бюлетеня.

Здійснювався контроль та проводився аналіз окремих аспектів освітнього процесу:

-         підготовка закладу освіти до нового навчального року;

-         охоплення здобувачів освіти гарячим харчуванням;

-         психолого-педагогічний консиліум з питання адаптації здобувачів освіти 5 класу;

-         адаптація здобувачів освіти 6-річного віку до навчання;

-         підготовка здобувачів освіти до участі в ІІ етапі предметних олімпіад та їх підсумки;

-         цивільний захист в закладі освіти;

-         ведення основної документації;

-         питання профорієнтації;

-         результати державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання ;

-         виконання річного плану;

-         виконання перспективного плану;

-         охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти;

-         стан викладання предметів;

-         стан ведення зошитів.

В  закладі  освіти працює методичне об’єднання вчителів початкових класів.  Білінська Г.М, Луценко В.М., Бабак Т.В. домагаються високих результатів у навчанні та вихованні здобувачів освіти. Запровадження  нових  форм  і  методів  у  навчанні, постійна  кропітка  праця, натхнення  допомогли  їм  домогтися  добрих  результатів.

Сумлінно  відносяться  до  справи  навчання  і  виховання  здобувачів освіти  учитель  англійської мови Бабенко Г.М, учителі  української  мови Щеглова Л.В.,Савінцева Н.А., учитель  зарубіжної  літератури Поспєлова Н.О., учитель  математики Сакалюк Л.Д., учитель біології Чорна І.П.,учитель основ здоров’я Чернишова Т.М.,учитель російської мови Вальчишена С.Б.,учитель фізики Сакалюк В.В. Дані  вчителі  вчать  дітей  висловлювати  власну  думку, критично  мислити, приймати  рішення, розв’язувати  проблеми.

У  І  семестрі  було  проведено  три   педради на  тему: «Аналіз  стану  навчально-виховної  роботи  закладу освіти  у  2019-2020  н.р  та  завдання   на новий 2020–2021 навчальний рік», «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності,розвитку особистості та творчого потенціалу учня»та позаергова педагогічна рада  з організації очного навчання.

          У ІІ семестрі були проведені тематичні педради на теми: «Виховання на цінностях як один із ключових компонентів НУШ від теорії до практики», «Переведення учні та нагородження здобувачів освіти Похвальними листами».

 

Атестація у 2020/2021 навчальному році здійснювалась за затвердженим планом. Під час проведення атестації не було допущено порушень щодо дотримання Положення про атестацію. Випадків зниження в атестаційний період кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання не було. Безконфліктність організації й проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

У 2020/2021 році  атестувалось п’ятеро вчителів:

-  на підтвердження раніше присвоєній категорії:

Бегус О.Я. – вчитель української мови та літератури;

Вальчишена С.Б. –практичний психолог;

Мельник В.П. – вчитель початкових класів.

-  на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії;

Шарбіна Т.О. – вчитель початкових класів;

Сук І.О.- вчитель хімії.

 

 

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу в закладі освіти проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем керівника закладу освіти та відповідального по  закладу освіти. З працівниками закладу освіти постійно проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, які фіксуються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з здобувачами освіти закладу. Класні керівники ведуть журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, в яких фіксують проведення вступного, первинного та цільових інструктажів; починаючи з 9-го класу учні розписуються в журналі інструктажів. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна заламає необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Протягом року сталось два випадки травмування серед здобувачів освіти.

Впродовж року класними керівниками проводились бесіди з питань попередження травматизму  серед здобувачів освіти,  були проаналізовані  випадки побутового травматизму, питання травмування розглянуто на нарадах при директорові та на засіданнях педрад. Було проведено тижні безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху, школа брала активну участь у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на дорозі».

Упродовж навчального року додатково проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму напередодні осінніх, зимових, весняних і літніх канікул, поточні бесіди і повідомлення про нещасні випадки, проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності і охорони праці під час проведення екскурсій, відвідування театрів, участі у спортивних заходах.

Напередодні літніх канікул з здобувачами освіти проведені первинні інструктажі з питань запобігання дитячому травматизму. Серед здобувачів освіти та їх батьків проведено також роз'яснювальну роботу щодо обмеження часу перебування на сонці, шляхів запобігання сонячних та теплових ударів, дотримання правил поведінки на воді, забезпечення необхідного для здоров'я дитини водного балансу тощо.

Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації і дотримуються їх.

Приміщення закладу освіти забезпечені первинними засобами пожежогасіння. По всьому закладу освіти розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовій період перевіряється температурний режим, дотримується енергозберігаючий режим роботи закладу освіти, перед зимовим сезоном перевіряється система опалення, постійно ведеться очистка від снігу території закладу освіти, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від льодяної корки).

Усі кабінети, приміщення закладу освіти забезпечують оптимальні умови для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. Навчальні кабінети початкових класів, фізики, біології, інформатики, спортивна зала обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.

В закладі освіти створені умови для здорового та якісного харчування: належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні; дотримання санітарно-гігієнічних вимог приміщень для приготування їжі та їдальні; столи, стільці, місця для видачі готових страв є чистими та регулярно миються.

 

Матеріально-технічне забезпечення

У закладі функціонує один  актово-спортивний зал, майстерні по дереву та металу,  2 стадіони, навчальні та інші приміщення технічного і санітарно-гігієнічного. Більшість кабінетів забезпечені необхідними меблями, приладами, наочністю та іншим майном на середньому рівні.

В закладі освіти є 2 кабінети інформатики,  1 кабінет математики що дає можливість на достатньому навчально-методичному  рівні викладати необхідні предмети. Є доступ до мережі Інтернет.

У класних приміщеннях, де навчались здобувачі освіти 1-4-х класів, здійснено поточний ремонт. Кімнати оснащено меблями, в тому числі одномісними партами, комп'ютерною технікою - ноутбуком для вчителя, кольоровим принтером. Придбано велику кількість дидактичного матеріалу.

 

З вересня по травень виконувалися дрібні ремонтні роботи  приміщень загального користування та класів.

Детальний звіт про використання батьківської допомоги буде традиційно зроблено у вересні.

У планах на наступний  навчальний рік:

 залучення позабюджетних коштів для підтримки навчально-матеріальної бази та для відповідності  належних санітарно-гігієнічних норм приміщень на території закладу.

З метою забезпечення  належних умов для освітнього процесу, безпеки життя і збереження здоров’я учасників освітнього процесу маємо нагальну потребу в:

-        оснащенні класних кімнат;

-        встановленні вікон у спортивній залі;

-        проведенні водогону до шкільної їдальні;

-        встановлення дренажної системи для вигрібної ями;

-        будівництві огорожі навколо закладу освіти;

-        здійсненні поточного ремонт;

-        перебудова надвірної вбиральні;

-         заміни електропроводки.

З метою благоустрою території закладу освіти планується видалення сухих дерев.

Основне приміщення закладу освіти відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

 

Організація   харчування   та  медичного обслуговування здобувачів освіти

 

Якісне і здорове харчування дітей - одна із умов здоров'я, розвитку та успішного навчання дітей. Заклад освіти, в якому дитина проводить більшу частину свого часу, має дбати про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а також формувати в здобувачів освіти стійкі навички здорового харчування. Завдання нашої закладу освіти - не лише створити належні умови для харчування, а й докласти зусиль, щоб дітям хотілося харчуватися у шкільній їдальні.

Щоб створити у закладі умови для здорового, якісного харчування, адміністрація закладу освіти постійно контролює належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, засвідчення підписом керівника щоденного меню, щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології виготовлення страв.

Для реалізації умов здорового харчування в закладі освіти організований зручний режим харчування для  здобувачів закладу освіти, враховуючи кількість, вимоги, пропускну можливість їдальні та інші умови закладу, регулярно проводиться моніторинг стану харчування здобувачів освіти у їдальні, запрошуються батьки до контролю за харчуванням в закладі освіти.

У 2020-2021 н.р. безкоштовне харчування було організовано для  всіх здобувачів освіти у 1 семестрі, у 2 семестрі - для здобувачів освіти   початкових класів та дітей пільгових категорій.

 

 

ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Спрямувати зусилля на реалізацію  навчально-методичної проблеми:

«Всебічний розвиток, виховання, соціалізація особистості, яка прагне до навчання, готова до свідомого вибору та самореалізації».

З цією метою:

·     Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань  школи.

·     Сприяти впровадженню в практику роботи закладу сучасних освітніх технологій.

·     Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.

·     Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колективу за якість та результативність роботи.

·     Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).

 

·     Забезпечити виконання плану проходження вчителями закладу курсів підвищення кваліфікації на 2021/2022 навчальний рік.

·     У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2021/2022 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.

·     Створити необхідні умови для активної роботи із здобувачами освіти   шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, тощо.

·     Продовжити роботу по формуванню  навичок здорового способу життя.

·     Забезпечити соціальний захист здобувачів освіти та працівників закладу освіти.

·     Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами закладу.

·     Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських  якостей.

·     Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.

·     Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

·     Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

·     Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу закладу освіти, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські кошти).

 

 

 

 

 Звіт директора за 2019-2020 н.р.

      Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55 керівники закладів освіти щорічно після завершення року звітують перед педагогічними колективами, батьками про виконану роботу за навчальний рік. Даним наказом затверджена і примірна структура звіту, якої я буду дотримуватися.

 

Загальні відомості закладу освіти:

Назва закладу освіти: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Селище Тиврівський район Вінницької області.

Форма власності: комунальна.

Юридична адреса закладу освіти: Вінницька область Тиврівський район с. Селище вул.Зарічна, 2 Б.

Мова виховання та навчання: українська.

Кількість класів – 13. За проектом школа розрахована на 400 учнів. 

Кількість учнів на кінець навчального року 234.

На початок 2019/2020 навчального року у школі навчалося 230учнів.

 Середня наповнюваність 19 учнів на клас. Навчання відбувалося в одну зміну.  

Керування школою здійснювалось на основі складеного річного плану на 2019-2020н. р. шляхом втілення в життя вимог Міністерства освіти, Закону України «Про освіту» відповідних наказів, постанов, положень.

З метою досягнення високого рівня організації освітнього процесу, створення сприятливих умов для вчителів та учнів встановлено такий режим роботи закладу освіти:

1. Початок занять – 8.30

2. Заходи з позакласної роботи:

1 – 4 класи – до 15.00

5 – 7 класи – до 15.00

8 – 11 класи – до 17.00

Гуртки з 15.00 до 16.00

Організаційні заходи та засідання:

-        рада школи – 4 рази на рік;

-        педагогічна рада – 2 рази на семестр, до 17.00;

-        методична рада – 2 рази на семестр, до 16.00;

-        методичні об’єднання класних керівників – 2 рази на семестр на канікулах

-        нарада при  директорові – 2 рази на семестр до 16.30;

-        класні батьківські збори – 2 рази на семестр до 18.00;

-        спільні збори батьків, вчителів, учнів – 1 раз на рік (за потребою);

-        загальношкільні збори батьків – 1 раз на семестр.

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

У закладі функціонує один актово-спортивний зал, майстерні по дереву та металу,  2 стадіони, навчальні та інші приміщення технічного і санітарно-гігієнічного призначення. Більшість кабінетів забезпечені необхідними меблями, приладами, наочністю та іншим майном на середньому рівні. 

У школі є 2 кабінети інформатики, 1 кабінетт інтерактивного навчання з математики, що дає можливість на достатньому навчально-методичному  рівні викладати необхідні предмети. Є доступ до мережі Інтернет. 

З вересня по травень виконувалися дрібні ремонтні роботи  приміщень загального користування та класів. Було здійснено заміну газової плити в приміщенні їдальні, в звязку з її аварійним станом.Відремонтовано холодильник. Озеленено пришкільну територію(посадка декоративних дерев і кущів)

Детальний звіт про використання батьківської допомоги буде традиційно зроблено у вересні.

       У планах на 2020-2021 навчальний рік: залучення позабюджетних коштів для підтримки навчально-матеріальної бази та для відповідності  належних санітарно-гігієнічних норм приміщень на території закладу. З метою забезпечення  належних умов для освітнього процесу, безпеки життя і збереження здоров’я учасників освітнього процесу маємо нагальну потребу в :

-        оснащенні класної кімнати для майбутнього 1 класу;

-        встановленні вікон у спортивній залі;

-        потребу у проведенні водогону до шкільної їдальні;

-        встановлення дренажної системи для вигрібної ями;

-        будівництві огорожі навколо школи;

-        здійсненні поточного ремонту;

-         капітальний ремонт надвірної вбиральні.

З метою благоустрою території школи планується видалення сухих дерев.

В цілому основне приміщення школи відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

З дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу протягом року проводились інструктажі із відповідними записами у журналах інструктажів. 

 

Кадрове забезпечення закладу освіти

 

Директор школи Сагадіна Оксана Юріївна, освіта – вища, стаж роботи 20 років, на посаді – 2 роки 9 місяців.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Бегус Оксана Ярославівна, освіта вища, стаж педагогічної роботи 30 років, на посаді – 2 роки.Заступник з виховної роботи Чернишова Тетяна Миколаївна, стаж роботи  38 років, на посаді –19 років.

 

На сьогодні школа повністю укомплектована педагогічними кадрами і  технічним  персоналом. За штатним розписом у закладі 47,83 ставки працівників:  28,13 ставки педагогічних працівників, 19,7 технічних працівників. 

На сьогоднішній день у школі працюють 28 вчителів. Кількість обслуговуючого персоналу – 15, Булах В.П. знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.

Усі працівники освіти мають вищу педагогічну освіту.

Атестовані так: 

-   вища категорія – 10; 

-   звання „ учитель - методист” – 1;

-   звання «старший вчитель” – 2; 

-   І категорія – 8; 

-   ІІ категорія – 3;

-   «спеціаліст» - 8.

Стаж роботи:

Від 3 до 5 років – 3

Від 5 до 10 років – 6

Від 10 до 20 років –1 

Від 20 до 30 років – 10

Більше 30 років - 6

Середній вік становить 46 років.

 Під час навчального року по наказу управління освіти, молоді та спорту всі  педагогічні працівники  школи вчасно проходять курси підвищення кваліфікації у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». Значна частина вчителів проходять онлайн  курси:, інклюзивне навчання, НУШ для  вчителів початкових  класів на платформі ЕДЕРА. Беруть участь у тренінгах.

Під час освітнього процесу після проходження тренінгів та отримання відповідних сертифікатів з інноваційних технологій використовувалися сучасні наукові психолого-педагогічні методики для проведення уроків та виховних заходів. 

Освітній  процес був забезпечений програмними та методичними матеріалами з використанням новітніх технологій в освітньому процесі.

Протягом року в закладі було проведено практичний семінар з географії (СавіцькаВ.І.).

Медичне обслуговування учнів у закладі освіти

 

Пріоритетним напрямом роботи є індивідуальна та інформаційно-роз’яснювальна робота медичного працівника закладу з різними віковими категоріями дітей  та відповідно до соціального статусу. Проводиться робота з надання першої домедичної допомоги, проведення виховних заходів пропаганди та вмотивування  школярів до  здорового способу життя. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у навчальному закладі. Заклад освіти співпрацює з територіальною медичною установою «Амбулаторія загальної сімейної медицини». Лікар Чорний Віталій Олександрович, стоматолог Скрипка Алла Борисівна.

Обов’язкові медичні огляди учнів, педагогічного та технічного персоналу проводяться систематично. Результати їх узагальнені наказом по школі та занесені дані у «Листок  здоров’я»  кожного класу. До системи зміцнення здоров’я учнів входять:

-        організація днів здоров’я ;

-        пропаганда здорового способу життя;

-        постійне інформування про необхідність дотримання санітарно-гігієнічних норм для особистості.

Харчування учнів здійснюють «Вінницятрейд» та ПП Гавриш К.А.

У 2019-2020 навчальному році працювали три групи продовженого дня. Для  їх роботи   були створені належні умови.  Вартість обіду протягом року становила 10 грн. Харчувались  за рахунок бюджету 16 учнів пільгової категорії, а 216  - за рахунок коштів сільської ради.  

За приписами санітарно-епідеміологічної служби усувалися недоліки згідно цих приписів.

 

        У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив загальноосвітньої школи І-ІІІст. с. Селище працював відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Указів Президента України, наказів органів управління всіх рівнів з питань освіти та виховання, Статуту загальноосвітньої школи І-ІІІст. с. Селище, а також правил і норм охорони праці, техніки безпеки, дотримувався норм Конвенції про права дитини. Мета і завдання колективу були обумовлені науково-методичною темою «Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка прагне до навчання. готова до свідомого вибору та самореалізації», над якою працювали 2019-2020 навчальний  рік. Основними завданнями навчально-виховного комплексу були:

 - підвищенням рівня методичної роботи в школі;

- удосконалення якості уроку шляхом: упровадження компетентнісного підходу до навчання; оновлення власних знань з теорії та методики навчання та виховання, вікової та педагогічної психології; розвитку вмінь учнів у використанні знань у змінених умовах та в різних життєвих ситуаціях, використовувати загальнонавчальні вміння на матеріалі різної складності, розуміти та встановлювати міжпредметні зв’язки; вивчення ефективного педагогічного досвіду колег.

підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

Відповідно до статті 35 Закону України „Про освіту ” усі діти шкільного віку були охоплені навчанням у школі. Згідно з Інструкцією щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку складені списки дітей .  

      Забезпечення обов’язкової освіти

   В загальноосвітньої школи І-ІІІст. с. Селище  навчалося 234 учні.

       Усі  діти  шкільного  віку  охоплені  навчанням  у  школі. Педагогічний  колективом школи  були визначені проблеми, які  охопили  всі  питання  освітнього процесу. Вони реалізовувались  через  систему  уроків, позаурочні  заходи, засідання  педрад, нарад  при  директорі. Учительський  колектив  забезпечував  реалізацію  провідних  ідей  реформи  школи, навчальних  програм, дбав  про  підвищення  ефективності освітнього процесу  по  опануванню  учнями  ключовими  компетентностями  з  основ  наук.

          У другому семестрі згідно наказу по школі від 12.03 .20. «Про запровадження дистанційної роботи в закладі освіти на період карантину»   № 53 з 12 березня  було  організовано  дистанційне  навчання у системі Google classe,  Viberjoin.naurok.uaedugames.rozumniki.uadisted.edu.vn.ua,  Youtube і за допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку. Дистанційним навчанням було охоплено 234 учні, а саме:

                   

 

Клас

Кількість учнів

Працюють на платформі join.naurok.ua

Працюють на платформі  edugames.rozumniki.ua

Працюють на платформі disted.edu.vn.ua

Google

classe

Працюють у Вайбері

Відеоурокивідеоролики Youtube

Працюють у телефонному режимі

Працюють через електронну пошту

1-А

15

15

 

 

15

15

15

 

 

1-Б

14

 

14

 

 

14

14

 

 

2

24

 

 

 

 

24

24

 

 

3-А

18

13

13

 

 

17

17

1

 

3-Б

19

18

18

 

18

18

18

1

 

4

21

 

 

 

 

21

21

 

 

5

22

22

 

22

 

22

22

 

22

6

18

17

 

17

17

17

17

1

17

7

19

17

 

17

17

17

17

2

17

8

19

18

 

18

18

18

18

 

18

9

22

21

 

21

21

21

21

 

21

10

16

16

 

16

16

16

16

 

16

11

7

7

 

7

7

7

7

 

7

Всього

234

164

45

120

131

227

227

5

118


  Кожного дня здійснювався щоденний моніторинг роботи груп класів у вайбері. Учителі пароводили уроки згідно розкладу. Велися журнали  обліку знань під час дистанційного навчання.Підготовка до ЗНО здійснювалася через через вайбер сайт «На урок», електронне листування, онлайн- тести минулих років.

У  жовтні  було  проведено  І етап  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад, переможці  яких  взяли  участь  у  ІІ етапі.

 ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, математики, фізики, історії, астрономії, біології, географії, хімії, англійської мови, правознавства, комп’ютерних технологій, технологій  відбувалися на базі Тиврівського ліцею-інтернату та Тиврівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 5 листопада по 15 грудня 2019 року У ІІ етапі взяли участь 30 учнів, з них 9 стали призерами.

Здобуто 16 призових місця, з них 9 місць, що впливають на рейтинг школи в районі. Призерами  ІІ етапу  олімпіад  стали:

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Клас

Олімпіада,

конкурс

Місце

Рік

ПІП вчителя

1

СтрашокЯна Анатоліївна

11

Українська мова

ІІІ

19/ 20

Щеглова Л.В.

2

Дацюк Вадим Васильович

10

Біологія

ІІ

19/ 20

Чорна І.П.

3.

Полудворянін Марія Сергіївна

11

Біологія

ІІІ

19/20

Чорна І.П.

4

Шуневич Віктор Ігорович

10

Трудове навчання

ІІ

19 /20

Лясота І.В.

5

Ткачук Анастасія Володимирівна

10

Трудове навчання

ІІІ

19 /20

Лясота І.В.

6

СтрашокЯна

Анатоліївна

11

Російська мова тазарубіжна література

ІІ

19/ 20

Вальчишена С.Б.

Поспєлова Н.О.

7

Полудворянін Марія Сергіївна

11

Російська мова та зарубіжна література

ІІІ

19/20

Вальчишена С.Б.

Поспєлова Н.О.

8

СтрашокЯна Анатоліївна

11

Англійська мова

ІІІ

19/20

Бабенко Г.М.

9

Полудворянін Марія Сергіївна

11

Інформаційні технології

ІІІ

19/20

Сакалюк В.В.

10

ДячинськаВікторія Анатоліївна

7

Конкурс ім.Т.Шевченка

ІІІ

19/20

Щеглова Л.В.

11

Блажко Вікторія Василівна

8

Конкурс

ім. Т.Шевченка

ІІ

19/20

Щеглова Л.В.

12

Полудворянін Марія Сергіївна

11

Конкурс ім.Т.Шевченка

ІІ

19/20

Щеглова Л.В.

13

СтрашокЯна Анатоліївна

11

Конкурс ім.Т.Шевченка

І

19/20

Щеглова Л.В.

14

Соколюк Михайло Романович

5

Конкурс ім.Т.Шевченка

ІІ

19/20

Савінцева Н.А.

15

Полудворянін Марія Сергіївна

11

Конкурс

ім.П. Яцика

ІІІ

19/20

Щеглова Л.В.

16

Шаргородська Марина Юріївна

4

Конкурс

ім.П. Яцика

ІІ

19/20

Чорна Н.О.

 

Стан  успішності  за  2019-2020  навчальний рік є таким:

Досягнули високого рівня знань за звітами класних керівників 36 учні в(20%),

достатнього рівня – 78 учнів (43%),

середнього рівня – 62 учень (34,2%),

початкового – 5 учень (2,8%). 

Якість знань 63 %.

 36 учнів мають високий рівень досягнень за рік та нагородженні Похвальними листами:

Полудворянін Марія

11 клас

Атерлей Олександра

3-А клас

Страшок Яна

11 клас

Бурик Кирил

3-А клас

Дацюк Вадим

10 клас

Темляківська Софія

3-А клас

Смакогуз Анастасія

10 клас

Ткач Ілона

3-А клас

Сологуб Діана

10 клас

Шевчук Ганна

3-А клас

Остапчук Маргарита

10 клас

Яненко Ганна

3-А клас

       

Кравцов Максим

9 клас

Чорногуз Володимир

3-А клас

Сівак Олександр

9 клас

Іваньков Вячеслав

3-Б клас

Дячинська Вікторія

7 клас

Маргітич Соломія

3-Б клас

Рибальчук Борис

7 клас

Миколишина Анастасія

3-Б клас

Дацюк Артем

6 клас

Пилипенко Кирило

3-Б клас

Кудирко Іван

5 клас

Рябова Олександра

3-Б клас

Соколюк Михайло

5 клас

Савко Андрій

3-Б клас

Телегін Геннадій

5 клас

Чорна Софія

3-Б клас

Тодорчук Ілля

5 клас

Дячинський Ігор

3-Б клас

Сінькевич Єва

3-Б клас

Кудирко Зоряна

3-Б клас

Шаргородська Марина

4 клас

Соболєва Марія

4 клас

Морозюк Максим

4 клас

Ганюк Володимир

4 клас

Результати навчальних досягнень за рік  кожного класу:

Клас

Всього

Учнів

Високий

Достатній

(всібали)

Середній

Початко-вий

Якісний показник

Місце в рейтингу

1-Б

15

 

 

 

 

 

 

1-Б

14

 

 

 

 

 

 

2

24

 

 

 

 

 

 

3-А

18

7

6

5

0

71

4

3-Б

19

10

8

1

0

95

1

4

21

4

10

6

1

67

6

5

22

4

13

5

0

77

3

6

18

1

6

10

1

38,9

9

7

19

2

10

7

0

63

7

8

19

0

4

14

1

21

10

9

22

2

10

9

1

54

8

10

16

4

7

4

1

69

5

11

7

2

4

1

0

85,7

2

 

234

36

78

62

5

63

 

 

           

 

 

                          Виховна робота закладу освіти

          Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, на виконання наказу управління освіти, молоді  і спорту Тиврівської райдержадміністрації від 23.08.2019 р. №216  «Про організацію виховної роботи у 2019-2020 навчальному році», наказу по школі від 30.08.2019 №190 «Про організацію виховної роботи у 2019-2020 навчальному році», відповідно до структури навчально-виховної  роботи в закладі виховна робота в  І семестрі 2019-2020 навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня, створенням сприятливих умов для успішної соціалізації у навчально-виховному процесі.

          Реалізуючи вимоги нормативних документів та з метою подальшого вдосконалення і підвищення рівня виховної роботи, забезпечення виконання основних виховних завдань школи, впровадження інноваційних виховних технологій, педагогічний колектив  продовжує працювати над   моделлю виховної системи школи «Майбутнє країни»  та на досягнення виховної мети: органічне поєднання навчання і виховання, підпорядкування організації та змісту освіти завданням формування цілісної та всебічно розвиненої, здорової особистості, яка прагне до навчання, готова до свідомого вибору та самореалізації; перетворення системи моральних цінностей на важливий чинник виховання молодого покоління у спільній роботі педагогів із сім’єю.

         Виховна робота в першому семестрі здійснювалася відповідно до програми «Основні орієнтири  виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх

навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243.

          Патріотичне виховання забезпечується в школі через проект «Я –патріот» метою якого є сприяння вихованню у молодого покоління національно-патріотичних почуттів, утвердження в особистості національних і патріотичних цінностей, поваги до культурного та історичного минулого України. формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності. забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

           Реалізовується проект «Я – патріот» через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов‘язку, формування в них патріотичних почуттів.

     Класні керівники із учнями та батьками працюють над  довготривалими проектами:

  Клас

Керівник проекту

Назва проекту

1-А

Шарбіна Т.О.

«Знаймо і шануймо традиції рідного краю»

1-Б

Касенюк Т.І.

«Ми – українські діти»

2

Бабак Т.В.

«Ми - діти України»

3-А

Білінська Г.М.

«Природу України збережи і захисти»

3-Б

Луценко В.М.

«Плекаємо патріотів України»

4

Чорна Н.О.

«Я – людина,громадянин, патріот»

5

Бабенко Г.М.

«Обєднуючи серця»

6

Щеглова Л.В.

«Від я маленького до Я великого»

7

Сакалюк Л.Д.

 «Ми діти твої, Україно!»

8

Поспєлова Н.О.

«Я – громадянин - патріот незалежної держави»

9

Білоконь Г.В.

«Я – українець, я – європеєць»

10

Савінцева Н.О.

«Ми - юний цвіт нової України, у наші очі дивиться народ»

11

Сакалюк В.В.

«Я, ти, він, вона – всі ми єдина та дружна сім’я»

         Пріоритетним напрямком виховної роботи в першому семестрі було родинно-сімейне виховання.

         28 жовтня 2019 року відбулося засідання педагогічної ради, на якому розглядалося питання «Національно-патріотичне виховання як пріоритетний напрямок сучасного закладу»

         Згідно з інформацією заступника директора школи з виховної роботи «Про стан виховної роботи за І семестр  2019-2020  н. р.» з'ясовано, що всі заплановані заходи з виховної роботи на І семестр в основному виконані.

         Протягом першого семестру проводилася комплексна робота з безпеки життєдіяльності, що є складовою безперервної валеологічної істини: це місячник безпеки дорожнього руху, який був проведений у вересні місяці. Під час місячника були проведені класні години , бесіди з питань збереження здоров‘я та життя,правил дорожнього руху ( провели класні керівники 1-11 класів).

         У вересні в закладі  традиційно проходить Олімпійський тиждень. Кожного дня цього тижня проводились цікаві заходи. Учні 8 класу під керівництвом класного керівника Поспєлової Н.О.  підготували виступ «О спорт! Ти – мир!». Учні розповіли про зародження Олімпійських ігор, про перші ігри, Олімпійську символіку, про олімпійських спортсменів, які здобули перемогу  в цих іграх.Вівторок – День зарядки. Отож всі перед початком у років вишикувались на площі перед школою, де під керівництвом вчителя фізичного виховання Мельника О.В. виконали комплекс ранкової гімнастики.   У середу всі  взяли участь у олімпійському бігові. 19 вересня – конкурс малюнків на спортивну тематику і їх захист. Учні підготували плакати і малюнки на спортивну тематику і декламували вірші про спорт .В п’ятницю був проведений День здоров’я.

         До Міжнародного дня миру в закладі проведений флеш-моб «Селищанські діти за мир в усьому світі », в якому взяли участь учні 1-4 класів.

         На виконання указу Президента України № 430/2013 «Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в Україні» та з метою гідного вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні, патріотичного виховання підростаючого покоління в закладі відбувся цикл заходів з цієї нагоди. Бібліотекар школи Пітерова В.В. підготувала  інформаційний вісник «Пам’ятаймо! Щоб не повторилось» . Класний керівник 9 класу Білоконь Г.В. підготувала з учнями лінійку пам’яті жертв Голодоморів. Школярі запалили свічки пам’яті та хвилиною мовчання вшанували мільйони невинно убієнних людей. На лінійці була присутня керівник громадської організації «Яворина»,  методист відділу українознавства ВАНО Козаченко О.Є.         Олена Євгенівна зустрілася також з учнями 10-11 класів. Учнів  переглянули відеофільм «Чому так сталося, що голод став можливим». Гостя презентувала книги «Людяність у нелюдський час», «2014: початок російсько-української війни» , «Тріумф людини», «Майдан від першої особи», які передала для шкільної бібліотеки.

        Під  гаслом «Твори добро!» 24 жовтня пройшов в закладі благодійний ярмарок.

         Традиції нашого народу – справжній скарб, який потрібно оберігати та дбайливо передавати із покоління в покоління.

         День захисника України та День Українського козацтва – це свято історії, культури, високих моральних цінностей, а також – дружби та об’єднання заради втілення у життя цікавих задумів та ідей.

         З нагоди Дня захисника України , а також Дня українського козацтва в закладі  протягом тижня панувало святкове напруження і піднесений настрій, адже кожен класний колектив приймав участь у різноманітних заходах.

         Метою цих заходів було виховання учнівської молоді в дусі військових традицій українського народу, формування патріотично зрілої особистості, вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу.

          Проведення таких заходів допомагає дітям краще пізнати історію своєї країни, адже нашим сучасникам потрібно дбати про культурне і духовне відродження народу, потрібно навчитися пишатися тим, що ми – українці.

         Саме такі заходи демонструють підготовку та загартованість сучасної молоді до майбутніх випробувань, їх щиру любов до Батьківщини, шанування історії свого народу.

      9 листопада – день української писемності та мови. Це свято рідної мови.

Українська мова – наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава. З метою розширення знань про красу і багатство української мови, пробудження почуття національної гідності, виховання поваги до культурної спадщини рідного народу, любові до рідної мови, рідного краю, його традицій, почуття поваги до всього свого українського, бажання розмовляти рідною мовою класний керівник 6 класу , вчитель української мови та літератури Щеглова Л.В. підготувала з учнями інформаційний виступ « 9 листопада – день української писемності та мови». Учитель та учні розповідали про мову, як найважливіший засіб спілкування, читали поезії, виконали гумореску Павла Глазового «Кухлик».

Родинне свято «Родина, родина, від батька до сина…» було проведено 17 жовтня класним керівником 3-Б класу Луценко В.М.

Мета  свята: розкрити багатство нашого роду; пробуджувати в учнів бажання досконало знати свій рід; виховувати любов і повагу до найближчих і найрідніших людей , бажання допомагати їм, вчити бути чемними, уважними, завжди пам‘ятати місце, де народилися, рідну оселю; формувати почуття обов‘язку перед батьками, довести всім присутнім на святі, що батьки і діти – це одне ціле.

Тиждень знань безпеки життєдіяльності  пройшов за темою: «Хто попереджений – той захищений» . Організовано  випуск  інформаційного вісника  за тематикою «Хто попереджений – той захищений».

         Класними керівниками проведено бесіди з основних правил поведінки вдома й на вулиці.

         Щоденно протягом тижня був організований радіолекторій під рубрикою «Це повинен знати кожен» про правила поведінки в  зимовий період.

         З'ясовано, що суспільство повинно усвідомити, що  насильство, незалежно від його форми - фізичне, економічне, сексуальне чи психологічне, є найпоширенішою формою порушення прав людини. Це явище має великі негативні моральні та соціальні наслідки і є складною проблемою, яка потребує свого вирішення.

           З 25 листопада по 10 грудня 2019 р. в закладі освіти проходила щорічна акція «16 днів проти насильства», в рамках якої були проведені

 різні заходи, направлені на подолання насильства, а саме:

    - години психолога :«Шкільний булінг» для учнів 5-10 кл.,«Права дитини»(3-а, 3-б класи),«Люди, сильні духом» (права інвалідів)  ( 5 -9 клас); «Великі люди з обмеженими можливостями» (5 -9 кл.);

         - діагностика  «Шкільний булінг», « Соціометрія», яка дозволила отримати інформацію про дитину, яка знаходиться у несприятливих умовах;

        -   батьківська просвіта «Шкільний булінг: причини та наслідки».

         Учні школи  брали участь в  усному  журналі на правову тематику, круглому столі «Я і оточуючі», «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх» та  Всеукраїнському уроці « Закон – розум, звільнений від пристрасті» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини .

         Цікавою та змістовною була бесіда головного  спеціаліста  Гніванського  міського сектору Державної міграційної служби  України Вальчишена А.В. , який ознайомив учнів 8 класу з процедурою отримання паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

         Серед учнів 5-7 класів був проведений конкурс малюнків на правову тематику.

          Учнівський парламент під педагогічним наставництвом педагога-організатора Кравець І.А. стає справжньою школою формування соціальної активності та соціальної відповідальної громадянського виховання школярів, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення. Міністерства парламенту спрямовують свою роботу на підвищення якості навчання, реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію дозвілля школярів, продовжує працювати шкільна радіостудія «Дзвоник», налагоджений випуск шкільної газети.

             Постійно на засіданнях м/о проводився огляд новин методичної літератури, методичних листів і  рекомендацій Міністерства освіти і науки України, районного відділу освіти. Обговорювалися відкриті виховні заходи та години.

       У школі існує своєрідна система профілактичної роботи: контроль за відвідуванням учням школи ведеться класними керівниками в журналі; розроблені правила для учнів; проводиться цикл бесід на правову тематику; працює міністерство внутрішніх справ шкільного врядування, що слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний час; учні охоплені заняттями в шкільних гуртках, у музичній та спортивних школах; учні охоплені постійними та тимчасовими дорученнями; ведеться постійна індивідуальна робота зі школярами.

           Велику роль відіграє шкільна бібліотека, надаючи допомогу вчителям, учням у підготовці та проведенні диспутів, годин спілкування, в обговоренні статей та книг, організації вікторин та виставок, підборі літератури з правових питань. У шкільній бібліотеці є добірка літератури на правову тематику.

    Завдання  педагогічного колективу формувати  не лише світогляд, ціннісну орієнтацію молодого покоління, але й адаптацію його в соціальному середовищі.  Різноманітні виховні колективні заходи протягом першого семестру були націлені на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховати в них естетичні смаки, розкрити нові таланти.

              Самоврядування – один із головних принципів діяльності учнівської спільноти. Суть його полягає у реальній участі дітей в управлінні класу, школи. З метою демократизації управління в школі працює орган учнівського врядування – шкільний парламент, який став справжньою школою формування соціальної активності та соціальної відповідальної громадянського виховання школярів, формування ініціативі особистості, здатної приймати нестандартні рішення. Учнівське врядування діє згідно зі Статутом. Міністерства спрямовують свою роботу на підвищення якості навчання, реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію дозвілля школярів. Продовжує працювати шкільна радіостудія «Дзвоник».Учнівське врядування допомагає учням організувати власне життя і життя своїх товаришів, зробити це життя цікавим і змістовним.

В практику роботи просвіти для батьків ввійшов перегляд світлин із життя шкільної та батьківської родин, які щомісяця презентує заступник директора з виховної роботи Чернишова Т.М.

   Батьківський лекторій сприяє підвищенню педагогічної культури батьків, їх психолого-педагогічної компетентності в сімейному вихованні, виробленню єдиних підходів сім'ї і школи до виховання дітей.

       Проаналізувавши виховну роботу та роботу методичного об’єднання класних керівників можна зробити висновок про те, що виховна робота проводиться на належному рівні: педпрацівники, класні керівники підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними учасниками акцій, проектів учнівського самоврядування. Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському та педагогічному середовищі. Для попередження порушень поведінки учнів школи на перервах складений  графік чергування по школі учнів та вчителів. Слід зазначити, що не всі учні та вчителі ставилися відповідально протягом І семестру   до обов’язків чергових.  Дирекції школи, класним керівникам, практичному психологу, педагогу- організатору, вихователям ГПД необхідно звернути увагу на усунення проявів насильства, шкідливих звичок серед учнів, запобіганню травматизму, покращення відвідування учнями школи, співпраці батьків і школи.

 

         Педагогічний колектив в контексті науково-методичної теми «Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка прагне до навчання, готова до свідомого вибору та самореалізації»  продовжив в другому семестрі  працювати над виховною темою: «Виховання патріотизму, любові до свого народу, як необхідна умова розвитку особистості людини».

         До дня Соборності в закладі відбулися заходи, на яких висвітлювалися   значимість події для держави та кожного громадянина: тематичні виховні години та бесіди; флеш-моб «Живий ланцюг єднання» ; інтерактивний діалог  «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг»; інформаційний виступ «22 січня – День Соборності».

         Вінниччина – край багатої і різноманітної природи, героїчної історії, що сягає сивої давнини, унікальних археологічних, архітектурних та культурних пам’яток різних епох, самобутніх фольклорних надбань, витоки яких беруть початок у доісторичні часи.         Учнівський колектив  8 класу четвертий рік працює над реалізацією виховного проекту «Я – громадянин, патріот незалежної держави». Реалізовуючи даний проект, учні класу під керівництвом класного керівника Поспєлової Н.О. провели багато цікавих, різноманітних заходів, екскурсій  по Україні  та рідним краєм.         20 лютого в класі проведений виховний захід «Мій рідний край – Вінниччина». Цей захід – результат пошукової роботи учнів, які презентували цікаві місця Вінниччини та обласного центру,історичний Черленківський замок ,знайомили із творчістю митців Вінниччини.

         Акція «Подаруй книгу бібліотеці!» дала змогу поповнити шкільну бібліотеку на  63  кольорові дитячі книги . Такий захід спрямований на посилення ролі книги у навчально-виховному процесі  та поповнення фонду шкільної бібліотеки.

         16 січня відбулася зустріч з директором Державного навчального закладу «Центр професійно- технічної освіти № 1» м Вінниці Дяків Валерієм Васильовичем, який здійснює підготовку кваліфікованих робітників.      На сьогодні робітничі професії є самими затребуваними і оплачуваними в Україні, а мотивація до їх навчання втрачена. Стереотип навчання в ВНЗ ще не зійшов з Олімпу, натомість професійна освіта мінімальними кроками стає актуальною. Учні  9 - 11-х класів ознайомились із професіями верстатника, фрезерувальника, кухаря, кондитера, слюсаря і столяра, ювеліра-монтувальника, ювеліра-закріпника.

     20 лютого ми зібралися в залі закладу, щоб у скорботі схилити низько голови перед пам’яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний, цивілізований час 21 століття. Героям Майдану, що впали мертвими за світле майбутнє України, і загиблим героям  була присвячена хвилина мовчання.

Цього ж таки дня відбулася шоста всесвітня акція «Ангели пам’яті», присвячена пам’яті героїв Небесної сотні. Учасники цієї акції щорічно розвішують білих паперових ангелів на деревах. Так і учні нашої школи, отримавши  паперові ангели, приєдналися до цієї акції.

         На виконання наказу №53 від 12.03.2020 «Про запровадження дистанційної роботи в закладі освіти» в  школі  з 12 березня  була організована робота в дистанційному режимі. Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи на 2019-2020 н.р. та  рекомендацій методичного кабінету управління освіти та  БДЮТ в онлайн-режимі.

         З перших днів карантину відчувався дефіцит масок. Щоб якось вирішити цю проблему в школі  був започаткований флеш-моб  «Виготовляю засіб індивідуального захисту». Учні разом з батьками шили пов’язки та фотографували свій виріб.

         Активісти учнівського врядування під керівництвом педагога-організатора Кравець І.А. долучились до всеукраїнського флешмобу «#ВCЕБУДЕДОБРЕ». Своєю творчістю наші діти показували, що подолати негативні думки та звільнитися від їх непотрібного вантажу  допомагає позитивний настрій, здоровий глузд та світлі приємні справи, якими вони займались разом зі своїми батьками під час карантину.

         Педагог-організатор  Кравець І.А. провела серед учнів закладу флеш-моб «Перші весняні квіти на моїй клумбі» . Учні та батьки активно включились в захід, ділячись світлинами весняних квітів на своїх клумбах

         Фото-челенж «Моя улюблена книга» був проведений в з ініціативи учня 6 класу Дацюка Артема. В його рамках усі бажаючі можуть стати учасниками захопливої, безкоштовної фотосесії з улюбленою книгою. Усе що для цього потрібно – фантазія, вільний час та улюблена книга.

         З метою розвитку творчих здібностей учнів педагог-організатор Кравець І.А. провела онлайн майстер-клас «Вербові котики». Потім діти вдома виготовляли креативні творчі роботи .

         З метою виховання в кожного учня свідомого ставлення до природи, почуття відповідальності за довкілля як загальнолюдську  цінність в закладі в квітні місяці проходила акція "Чисте довкілля!" Не порушуючи умов карантину, діти разом з батьками впорядковували власні присадибні ділянки: висаджували квіти, збирали сміття, садили картоплю,  сіяли городину, білили дерева  і т.д.

З метою популяризації образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, розвитку творчої активності учнів у відродженні народних ремесел та традицій в рамках тижня «Великоднє диво» був проведений конкурс  малюнків та поробок.

 Учні мали змогу розвинути свою фантазію у створенні композицій та малюнків. Дивлячись на ці дитячі роботи, підіймається настрій і відчувається пасхальний дух.

Великдень – найбільше весняне свято, яке викликає позитивні емоції.

Одним з обов’язкових атрибутів Великодня є щедрий і багатий стіл, на якому почесне місце завжди надається головному символу цього свята — смачній, запашній та надзвичайно красивій випічці — пасочці.

Але, звісно, найсмачніша паска — це зроблена своїми руками.

В рамках тижня «Великоднє диво» був проведений флеш-моб «Великодні смаколики». Діти під керівництвом батьків долучилися до виготовлення великодніх смаколиків.

З метою залучення дітей до системи культурних і духовних цінностей, історичної спадщини українського народу та традицій національної культури,  сприянню розвитку писанкарства на Поділлі в рамках тижня «Великоднє диво» була проведена фотовиставка «Гарна писанка у мене»

Виставка вразила всіх своєю неповторністю, колоритністю та якісним рівнем виконання представлених робіт, збагатила всіх духовно, долучила до вічних звичаїв нашого народу та показала, наскільки талановитими і натхненними є наші учні!

         В умовах карантину  в  загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Селище не забули про відзначання Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В закладі був проведений тиждень «Тих днів ми не забудемо і пам’ятати завжди будемо».

         Проведено майстер-класи по виготовленню вітальних листівок до Дня Перемоги. Відео вітання з цим великим Днем підготував учень 7 класу Рибальчук Б. Була проведена  онлай-екскурсія  «І був великий день - День Перемоги!»  Організовано прибирання на могилі партизан на кладовищі.

          Нелегке наше сьогодення не може заступити радості приходу весни, а разом з нею і Дня Перемоги. Цей день залишиться для нас завжди затьмареним від гіркоти втрат і осяяний сонцем Перемоги.

         Відкривши сімейні альбоми, їх онуки згадували про своїх рідних. Особливо цікавими були розповіді учнів 8 класу ( класний керівник Поспєлова Н.О.) Миколишена Артема, Грязнової Яни, Павленка Іллі, Блажко Вікторії,учня 2 класу  ( класний керівник Бабак Т.В.) Блажка Владислава, учнів 3-Б класу ( класний керівник Луценко В.М.) Миколишеної Анастасії та Синкевич Єви.

В закладі   проведена фотовиставка «Дитинство-це я і ти».Дуже гарна, яскрава виставка, різнобічна, багатогранна, багата емоціями, щастям в очах діток.

         Онлайн - виставку творчих  роботи учнів провела класний керівник

3 - А класу Білінська Г.М. на  тему  "Краса природи навесні. Цвіт яблуні".

         З метою розширення знань учнів про Україну як незалежну європейську державу, збагачення і закріплення знань з історії України, розвитку творчих здібностей учнів, вміння використовувати комп’ютерні технології класний керівник 3-Б класу Луценко Валентина Миколаївна провела виховну годину на тему «Україна – європейська держава». Діти здійснили подорож країною , зупиняючись на зупинках: «Історична» ( дізналися, чим відома наша держава в Європі), «Цікавинка»  ( про захоплюючі місця України) , «Пісенна»( прослухали пісню «Україна - моя рідна батьківщина»), «Мальовнича» ( презентація малюнків у групі класу) .

         Проведення виховного заходу в такій формі свідчить про те, що творчості класного керівника немає меж!

         З метою пропаганди активного способу життя, як одного із чинників гармонійного розвитку людини, формування у свідомості учнів потреби до систематичних занять фізичною культурою і спортом, привернення уваги якомога більшої кількості учнів до питань збереження здоров’я   був проведений День здоров’я.

         Карантин, спричинений захворюванням на коронавірусну інфекцією, для всіх став неабияким випробовуванням. Незважаючи на це, ми вирішили  використати вимушений віддалений режим із користю. Аби не втратити позитивний запал та урівноважити психічне і фізичне здоров’я в закладі був проведений фото-челенж «Спорт в домашніх умовах». Учні презентували ранкову зарядку, як дієвий засіб покращення фізичного самопочуття та активізації захисних сил організму людини.

         З метою  формування в учнів екологічно активної позиції, прагнення діяти для збереження довкілля, сприяти забезпеченню стійкого розвитку особистості учня, його родини, а також привернути увагу  якомога більшої кількості людей до проблем нашого спільного дому – планети Земля,  в закладі  вже стало традицією  в квітні проводити тиждень  «Збережемо планету». Цього року  він був проведений з 22 по 25 квітня. Різноманітні фотоконкурси, флеш-моби, виставки малюнків та аплікацій , які проходили в закладі не залишить байдужими наших учнів до екологічних проблем нашого краю, України та планети в цілому.        Кожен день ніс за собою, якусь цікавинки. Діти переглядали відеоролики, презентації, які розміщені в шкільній групі «Цікаве і корисне» ( Viber  та Facebook). Яка прекрасна наша планета!!!

Були проведені конкурси малюнків та аплікацій  «Моя земля прекрасна»,

флеш-моб «Природа в об’єктиві»,  фото-виставка «Моє село – окраса України».

         В закладі проведено заходи до Дня пам’яті вшанування Чорнобильської трагедії: флеш-моби «Чорнобиль очима дітей», "Спомин суму у #фото2604чорнобиль", перегляд  онлайн відео-казки про Чорнобиль, онлайн відео-мандрівка «Україна. Чорнобиль».

З метою забезпечення захисту учасників освітнього процесу, формування у них умінь оперативно діяти в умовах виникнення надзвичайної ситуації, підвищення рівня компетентності дітей щодо безпечного та комфортного існування у навколишньому середовищі з 27  по 30 квітня у  школі  був проведений «Тиждень знань безпеки життєдіяльності» на тему

« Наша безпека – в наших руках».

З понеділка  по четвер в групах «Виховна робота 1-4 класи» та «Виховна робота 5- 10 класи»  була висвітлена тема дня та  інформаційно-тематичний матеріал для опрацювання дітьми:  понеділок - « Безпечна поведінка на природі» ,вівторок - « Основні правила поведінки на воді», середа - « Правила поведінки в транспорті та на автошляхах», четвер -« Безпека вдома». Протягом тижня учні закладу творили, малювали, фотографували  все, що стосується заданих тем дня.

 Учні долучились до акції «Моя щаслива сім`я», створювали родовідні дерева, презентували сімейні обереги.

З метою особистісного розвитку дітей і збагачення їхнього емоційно-естетичного досвіду, формування цілісного, гармонійного сприймання навколишнього світу, активізації самостійної художньо-практичної діяльності, а також формування ціннісних орієнтирів, моральних та естетичних почуттів, потреби в творчій самореалізації, любові своєї сім’ї, свого народу, своєї країни  в рамках тижня   пройшла виставка творчих робіт дітей «Моє щастя». Щастя дитини – щаслива родина. Щасливі родини – щаслива Україна. Виготовляючи творчі роботи на тему «Моє щастя», учні доклали не лише уміння та старання, а й висловили свої сподівання на мирне та квітуче майбутнє України.

         З метою посилення ролі сім’ї у національно-патріотичному вихованні дітей, активізації їх інтересу до історії свого родоводу, народу, держави, створення умов для самовираження та самоствердження дитини була проведена виставка родинних дерев «Дерево мого роду».Під час підготовки до виставки , учні досліджували свій родовід. Хоча конкурс був розрахований на школярів, він став по-справжньому родинним: разом з дітьми генеалогічні дерева своїх родів вивчали батьки, дідусі та бабусі.Цілий сад родинних дерев, які є символами їх сімей, створили учні нашої школи.

         З метою збереження споконвічних народних традицій, створення та носіння етнічного вишитого українського одягу, формування сімейних цінностей в закладі був проведений вернісаж сімейних фото «У вишиванці вся моя сім’я». День вишиванки, який традиційно відзначається в третій четвер травня, єднає українців незалежно від їхнього віку і статі. Учні, вбрані у національний одяг, долучилися до багатьох заходів, що проводяться у закладі в онлайн-режимі, а ще відобразили свої  дитячі фантазії у яскравих творчих роботах.

         В закладі пройшла онлайн-виставка «Вишиванкові візерунки». Найактивнішими знову учні 3-А та 3-Б класів!

З метою поглиблення знань учнів про Європу, формування європейського світогляду, сприяння поширенню знань про Європейський Союз, підвищення громадянської та політичної культури у  закладі пройшли заходи Дня Європи в Україні. Зокрема, відбулися онлайн-екскурсії  та подорожі «Україна – частина Європи», «Європа нашими очима» , «Подорож країнами Європи», «Історія свята Дня Європи», «Дітям про Євросоюз», челенж «Україна – частина Європи» .  Учні також згадали, яку ціну заплатив український народ за свій європейський вибір та чому потрібно прагнути стати справжнім європейцем, адже це – шлях до добробуту країни та її громадян.

         Основна мета цих заходів –   збереження українських цінностей та їх популяризація серед учнів та населення загалом. Звичайно, вишиванка асоціює добро, радість, любов. І  онлайн-фотовиставка «Шкільне свято у вишиванці»  було приурочене саме цим чеснотам.

         Заклад бере участь в Програмі підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа». Програма «Демократична школа» має сприяти змінам української школи, щоб вона виховувала активних громадян, які поважають права людини. З 13 по 16 лютого 2020 року команда нашого закладу взяла участь у інтенсивному 4-денному вступному тренінгу для учасників п’ятої хвилі Програми «Демократична школа». До славетного Львова поїхали директор закладу Сагадіна О.Ю., заступник директора з виховної роботи Чернишова Т.М., голова ради навчального закладу Дячинська О.М., голова громадської організації «Селище» Поступайло Н.Р.

5 березня в закладі на нараді при директорові педагогічному колективу була презентована Програма освіти для демократичного громадянства європейського центру Вергеланда «Демократична школа». Заступник директора з виховної роботи Чернишова Т.М. ознайомила із програмою 4-денного вступного тренінгу для учасників п’ятої хвилі Програми  в місті Львові, з практичним досвідом шкіл Програми попередніх хвиль. На зустрічі були презентовані офіційні документи Ради Європи, посібники  з освіти для демократичного громадянства і прав людини, навчальні посібники «Компас», «Громадянська відповідальність».   Директор закладу Сагадіна О.Ю. ознайомила педагогів із  напрямками демократичного розвитку школи, онлайн-ресурсами програми «Демократична школа».

          Педагогічний колектив вирішив: «Ми готові до змін ! Хочемо збудувати нашу Селищанську демократичну школу для майбутнього щасливого життя наших дітей у демократичному суспільстві».

          Були проведені 4 зустрічі в онлайн-режимі  тренерів «Демократичної школи» В. Качура, В.Ткачук та О. Бондар з учителями,  батьками та учнями, на яких накреслені кроки змін в закладі.

         Кожна дитина особлива, по-своєму неповторна й обдарована. Звернення вчителя до її найкращих почуттів обов’язково матиме успіх, і знайде відгук у дитячих серцях. Дати дітям відчути радість праці, щастя успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття власної гідності – ось наше найперше завдання.

         Ситуація успіху — поєднання умов, які забезпечують успіх як результат цієї ситуації.  Педагогічна технологія "Створення ситуації успіху" допомагає долати труднощі, включає створення різноманітних видів радості, використання прийомів, за допомогою яких розгортається робота з різними категоріями учнів.

          В закладі освіти дана технологія дуже широко використовується. На підсумкових лінійках учні отримують грамоти та подяки за участь у шкільних і районних заходах.

         Хто не мріє стати зіркою естради ? Проте мрії можуть здійснюватися. Спробувати відчути себе в ролі зірок змогли учениці закладу , які взяли участь у четвертому районному конкурсі солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2020» в рамках обласного мистецького фестивалю учнівської та вчительської творчості в номінаціях «художнє читання» та «вокал». Учениця 7 класу Луценко Олеся зайняла друге місце в середній групі, а учениця 10 класу Ткачук Анастасія - друге місце в старшій групі ( «вокал»).

         Методична робота в школі базується на сучасних технологіях

виховання - тренінгових, інформаційних.  Вчителі на засіданнях м/о вчаться методики діагностики, оцінювати отримані результати, вибирати та впроваджувати рекомендовані форми та методи взаємодії з дітьми та їх батьками, що дозволяє підібрати тематику виховних заходів.

 

            Проаналізувавши роботу педагогічного колективу в плані підвищення власного професіоналізму, а також стан якості викладання, знань, вмінь і навичок учнів у 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив  продовжить працювати над темою: «Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка прагне до навчання. готова до свідомого вибору та самореалізації», з уточненням та конкретизацією у напрямку розбудови Демократичної школи, вивченням профорієнтаційних компетенцій та культури безпеки життєдіяльності освітнього процесу. освітнього середовища та повсякденного життя.

Педагогічний колектив ставить собі за мету:

1. Опрацювати та спрямувати роботу відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» з метою підвищення методичного та практичного рівнів компетентності вчителів початкових класів щодо реалізації завдань нового Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти.

2. Організувати роботу щодо реалізації Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти за такими формами: проведення відкритих уроків, на яких відслідковувати динаміку форм і методів навчання учнів упродовж 5-9 класів; забезпечення педагогічної наступності, заздалегідь готуючись до роботи в 5-му класі: відвідуючи уроки, виховні заходи учнів-четвертокласників. При цьому варто звернути увагу на особливості спілкування дітей, атмосферу уроку, рівень підготовленості та самостійності учнів; використання системи впровадження демократичних компетенцій; організацію активної співпраці з батьками або особами, які їх замінюють, з медичними працівниками загальноосвітнього навчального закладу, з метою збереження та зміцнення фізичного здоров’я учнів, їх морального та громадянського виховання;

 3. Стимулювання творчих пошуків вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності педагога. профорінтаційне виховання та культура БЖД.

4. Використання творчих можливостей вчителів з метою розвитку особистості учнів, опираючись на напрямки розвитку школи в 2020-2021 н.р.

Методичну роботу слід спрямувати на вирішення таких завдань:

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану за допомогою визначення їх компетенцій, впровадження громадянських компетентностей в навчально-виховному процесі;

 - підвищенням рівня методичної роботи в школі;

- удосконалення якості уроку шляхом: упровадження компетентнісного підходу до навчання; оновлення власних знань з теорії та методики навчання та виховання, вікової та педагогічної психології; розвитку вмінь учнів у використанні знань у змінених умовах та в різних життєвих ситуаціях, використовувати загальнонавчальні вміння на матеріалі різної складності, розуміти та встановлювати міжпредметні зв’язки; вивчення ефективного педагогічного досвіду колег.

 Звіт директора 2019

Річний звіт про діяльність закладу
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55 керівники закладів освіти щорічно після завершення року звітують перед педагогічними колективами, батьками про виконану роботу за навчальний рік. Даним наказом затверджена і примірна структура звіту, якої я буду дотримуватися.

Загальні відомості закладу освіти:
Назва закладу освіти: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Селище Тиврівський район Вінницької області.
Форма власності: комунальна.
Юридична адреса закладу освіти: Вінницька область Тиврівський район с. Селище вул.Зарічна, 2 Б.
Мова виховання та навчання: українська.
Кількість класів – 12. За проектом школа розрахована на 400 учнів. 
Кількість учнів на кінець навчального року 230.
На початок 2018/2019 навчального року у школі навчалося 226 учнів. На момент закінчення – 230.  Протягом року вибуло 12 учнів Прибуло – 9 учнів.
 Середня наповнюваність 19 учнів на клас. Навчання відбувалося в одну зміну.  
Керування школою здійснювалось на основі складеного річного плану на 2018-2019 н. р. шляхом втілення в життя вимог Міністерства освіти, Закону України «Про освіту» відповідних наказів, постанов, положень.
З метою досягнення високого рівня організації освітнього процесу, створення сприятливих умов для вчителів та учнів встановлено такий режим роботи закладу освіти:
1. Початок занять – 8.30
2. Заходи з позакласної роботи:
1 – 4 класи – до 15.00
5 – 7 класи – до 15.00
8 – 11 класи – до 17.00
Гуртки з 15.00 до 16.00
Організаційні заходи та засідання:
- рада школи – 4 рази на рік;
- педагогічна рада – 2 рази на семестр, до 17.00;
- методична рада – 2 рази на семестр, до 16.00;
- методичні об’єднання класних керівників – 2 рази на семестр на канікулах
- нарада при  директорові – 2 рази на семестр до 16.30;
- класні батьківські збори – 2 рази на семестр до 18.00;
- спільні збори батьків, вчителів, учнів – 1 раз на рік (за потребою);
- загальношкільні збори батьків – 1 раз на семестр.

Матеріально-технічне забезпечення

У закладі функціонує один актово-спортивний зал, майстерні по дереву та металу,  2 стадіони, навчальні та інші приміщення технічного і санітарно-гігієнічного призначення. За рахунок та підтримки голови райдержадміністрації  було відкрито кабінет корекційно-відновлювальної роботи, який відповідає всім стандартам і вимогам для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Було придбано штори для облаштування актової зали. Більшість кабінетів забезпечені необхідними меблями, приладами, наочністю та іншим майном на середньому рівні. 
У школі є 2 кабінети інформатики, що дає можливість на достатньому навчально-методичному  рівні викладати необхідні предмети. Є доступ до мережі Інтернет. 
З вересня по травень виконувалися дрібні ремонтні роботи  приміщень загального користування та класів. Демонтовано спортивну споруду на території школи. Матеріали було використано для майстрування лавок. За кошти управління освіти, молоді та спорту було обладнано класну кімнату 1 класу згідно вимог Нової української школи. 
Детальний звіт про використання батьківської допомоги буде традиційно зроблено у вересні.
У планах на ІІ півріччя поточного календарного року: залучення позабюджетних коштів для підтримки навчально-матеріальної бази та для відповідності  належних санітарно-гігієнічних норм приміщень на території закладу. З метою забезпечення  належних умов для освітнього процесу, безпеки життя і збереження здоров’я учасників освітнього процесу маємо нагальну потребу в :
- оснащенні класних кімнат для майбутніх 1 класів;
- встановленні вікон у спортивній залі;
- потребу у проведенні водогону до шкільної їдальні;
- встановлення дренажної системи для вигрібної ями;
- будівництві огорожі навколо школи;
- здійсненні поточного ремонту.
З метою благоустрою території школи планується видалення сухих дерев.
В цілому основне приміщення школи відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
З дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу протягом року проводились інструктажі із відповідними записами у журналах інструктажів. 

Кадрове забезпечення закладу освіти

Директор школи Сагадіна Оксана Юріївна, освіта – вища, стаж роботи 19 років, на посаді – 1 рік 8 місяців.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Бегус Оксана Ярославівна, освіта вища, стаж педагогічної роботи 29 років, на посаді – 1 рік.
На сьогодні школа повністю укомплектована педагогічними кадрами і  технічним  персоналом. За штатним розписом у закладі 47,83 ставки працівників:  28,13 ставки педагогічних працівників, 19,7 технічних працівників. 
На сьогоднішній день у школі працюють 27 вчителів. Кількість обслуговуючого персоналу – 15, Булах В.П. знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.
Усі працівники освіти мають вищу педагогічну освіту.
Атестовані так: 
-   вища категорія – 8; 
-   звання „ учитель - методист” – 1;
-   звання «старший вчитель” – 2; 
-   І категорія – 11; 
-   ІІ категорія – 3;
-   «спеціаліст» - 4.
Стаж роботи:
Від 3 до 5 років – 3
Від 5 до 10 років – 5
Від 10 до 20 років –1 
Від 20 до 30 років – 10
Більше 30 років - 6
Середній вік становить 46 років.
 Під час навчального року по наказу управління освіти, молоді та спорту всі  педагогічні працівники  школи вчасно проходять курси підвищення кваліфікації у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». В 2018 підвищили свою кваліфікацію 8 учителів. Значна частина вчителів проходять онлайн  курси:, інклюзивне навчання, НУШ для  вчителів початкових  класів на платформі ЕДЕРА. Беруть участь у тренінгах.
Під час освітнього процесу після проходження тренінгів та отримання відповідних сертифікатів з інноваційних технологій використовувалися сучасні наукові психолого-педагогічні методики для проведення уроків та виховних заходів. 
Освітній  процес був забезпечений програмними та методичними матеріалами з використанням новітніх технологій в освітньому процесі.
Протягом року в закладі було проведено три практичних семінари: математики (Сакалюк Л.Д.), англійської мови (Бабенко Г.М.), історії (Білоконь Г.В.).
Медичне обслуговування учнів у закладі освіти

Пріоритетним напрямом роботи є індивідуальна та інформаційно-роз’яснювальна робота медичного працівника закладу з різними віковими категоріями дітей  та і відповідно до соціального статусу. Проводиться робота з надання першої домедичної допомоги, проведення виховних заходів пропаганди  вмотивування  школярів до навчання і необхідності  дотримання санітарно-гігієнічних норм. Заклад освіти співпрацює з територіальною медичною установою «Амбулаторія загальної сімейної медицини». Лікар Чорний Віталій Олександрович, стоматолог Скрипка Алла Борисівна.
Обов’язкові медичні огляди учнів проводяться систематично. Результати їх узагальнені наказом по школі та занесені дані у «Листок  здоров’я»  кожного класу. До системи зміцнення здоров’я учнів входять:
- організація днів здоров’я ;
- пропаганда здорового способу життя;
- постійне інформування про необхідність дотримання санітарно-гігієнічних норм для особистості.
Харчування учнів здійснюють «Вінницятрейд» та ПП Гавриш К.А.
У 2018-2019 навчальному році працювали три групи продовженого дня. Ними було охоплено 90 учнів. Для  їх роботи   були створені належні умови.  Вартість обіду протягом року становила 10 грн. Харчувались  за рахунок бюджету 101 учень початкових класів та 18 учнів пільгової категорії, а 110   - за рахунок коштів сільської ради.  
За приписами санітарно-епідеміологічної служби усувалися недоліки згідно цих приписів.

Навчально-виховна робота у закладі освіти

Згідно з перспективним та річним планами роботи школи педагогічний колектив працював над науково-методичним питанням «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з одночасним врахуванням особистої вартості навчання та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня» за напрямами: «Я – патріот», «Обдарована дитина. Формування умінь та навичок, досвіду творчої діяльності».
Є 19 відмінників.
За високий рівень навчальних досягнень (10, 11, 12 балів) по наслідках навчального року нагороджено Похвальними листами таких учнів:

учнів 3 класу: Шаргородську Марину
Морозюка Максима
Соболеву Марію
учнів 4 класу: Гущина Нікіту
Москалюк Емілію
Мухіну Уляну
Савіцьку Ангеліну
Соколюка Михайла
Телегіна Геннадія
Тодорчука Іллю
Чуй Анастасію
Кудирка Івана
5 класу Бабія Дениса
Юрченко Анну
6 класу Дячинську Вікторію
Михайленко Софію
Рибальчука Бориса
10 класу Страшок Яну
Полудворянін Марію

З усіма балами високого рівня закінчили 2018-2019 н. р. 2 учні 9 класу:
Дацюк вадим, Смакогуз Анастасія та 1 учень 11 класу: Зеленчук Андрій.
Здобуто 18 призових місць на районнному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, в т. ч. двоє брали участь в ІІІ етапі предметних олімпіад:
Гарні досягнення мають учні школи в конкурсах знавців української мови :

Прізвище, ім’я  призера Клас Місце ПІБ вчителя, що підготував призера
Конкурс знавців української мови імені П.Яцика
Страшок Яна 10 ІІІ Щеглова Людмила Василівна
Куліцька Дар’я 7 ІІІ Щеглова Людмила Василівна
Дячинська Вікторія 6 ІІ Щеглова Людмила Василівна

Конкурс знавців української мови імені Т. Шевченка
Бабій Денис 5 ІІ Щеглова Людмила Василівна
Рибальчук Борис 6 ІІІ Щеглова Людмила Василівна
Дячинська Вікторія 6 ІІ Щеглова Людмила Василівна
Полудворянін Марія 10 ІІ Щеглова Людмила Василівна

Призові місця зайняли у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з таких предметів:
Прізвище, ім’я  призера Клас Предмет Місце ПІБ вчителя, що  підготував призера
Ткачук Анастасія 9 російська мова
зарубіжна літ. ІІІ Поспєлова Ніна Олексіївна, Вальчишена Світлана Борисівна
Страшок Яна 9 ІІ
Остапчук Маргарита 9 ІІІ
Дацюк Вадим 9 біологія І Чорна Ірина Петрівна
Зеленчук Андрій 11 фізика ІІІ Сакалюк Василь Васильович
Зеленчук Андрій 11 астрономія І
Полудворянін Марія 10 українська мова та література ІІІ Щеглова Людмила Василівна
Страшок Яна 10 ІІ
Страшок Яна 10 англійська мова ІІІ Бабенко Ганна Миколаївна

У 2018-2019 н. р. вивчено стан викладання таких предметів:

з/п Предмет Вчитель Наказ
1 Англійська мова, 
5-11 класи Бабенко Г.М. №18 від 15.01.2019р.
2 Економіка, 
11 клас Білоконь Г.В. №284 від 28.09.2018р.
3 Образотворче мистецтво, 5-7 класи Чернишова Т.М. №327 від 05.11.2018р.
4 Математика, 
1-4 класи Вчителі початкових класів №346 від 14.11.2018р.
5 Історія України, 
5-11 класи Білоконь Г.В. №37 від 30.01.2019р.
6 «Природознавство», «Я у світі», 1-4 класи Вчителі початкових класів №52 від 01.03.2019р.

Основна увага в організації методичної роботи приділялася таким питанням: робота ме¬тодичних об'єднань учителів, творчих і динамічних груп, психолого-педагогічних семінарів, школи комп'ютерної грамотності, школи педагогічної майстерності, проведення педагогічних читань, предметних тижнів; оволодіння інноваційними технологіями; вивченню ППД; вивченню роботи вчителів, які атестуються та питанню наступності.
Основними колективними формами методичної роботи є:
- засідання педагогічної ради;
- засідання методичної ради;
- участь в районних конференціях та районних семінарах;
- педагогічні семінари;
- психолого-педагогічний консиліум;
- школа педагогічної майстерності.

Основні індивідуальні форми методичної роботи: 
- самоосвіта;
-  робота педагога над єдиною науково-методичною темою школи і своєю власною; 
- робота над докурсовими та післякурсовими завданнями; 
- курсова перепідготовка  та індивідуальні звіти;
- взаємовідвідування уроків і проведення аналізу відвіданого уроку, заходу; 
- створення дидактичного матеріалу, складання тестових завдань; 
- атестація; 
- виступи на шкільних та районних методичних об’єднаннях; 
- участь в роботі творчих груп; 
- випуск методичного бюлетеня. 
Здійснювався контроль та проводився аналіз окремих аспектів освітнього процесу:
-         підготовка школи до нового навчального року;
-         охоплення учнів гарячим харчуванням; 
-         психолого-педагогічний консиліум з питання адаптації учнів 5 класу; 
-         адаптація учнів 6-річного віку до навчання; 
-         підготовка учнів до участі в ІІ етапі предметних олімпіад та їх підсумки; 
-         цивільний захист в школі;
-         ведення основної документації;
-         питання профорієнтації;
-         результати державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання ;
-         виконання річного плану;
-         виконання перспективного плану;
-         охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів;
-         стан викладання предметів;
-         стан ведення зошитів.
Цього року атестувалось  шість учителів:
-  на підтвердження раніше присвоєній категорії:
Білінська Г.М. – вчитель початкових класів;
Чернишова Т.М. – вчитель етики, образотворчого мистецтва, основ здоров’я;
Кравець І.А. – вчитель музичного мистецтва, педагог-організатор.
-  на присвоєння  ІІ кваліфікаційної категорії:
Касенюк Т.І. – вихователь ГПД;
Шарбіна Т.О. – вчитель початкових класів.
-  на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії;
Бабенко Г.М. – вчитель англійської мови.
 У виховній роботі  головна увага  вихованню громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, із свідомим ставленням до обов’язків.
Модель виховної програми школи «Майбутнє країни» виконувалась через  творчі проекти: «Зірка школи», «Школа виховання», «Я - патріот» затвердженими  радою навчального закладу.  
Програма виховної роботи з учнями була спрямована на формування в учнів гідності та розуміння добра і зла, усвідомлення норм та правил поведінки, які базуються на моральних цінностях і переконаннях.
Щороку підводяться підсумки рейтингової оцінки діяльності класних колективів. Переможці нагороджуються індивідуальними заохочувальними сертифікатами «Золота зірка», «Срібна зірка», «Перлина школи» 
Реалізація напрямів виховної роботи здійснювалась через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників.
Створено банк даних дітей, які потребували  соціального захисту, соціальні паспорти класів, школи, вивчено питання охоплення учнів гуртковою роботою, заняття в секціях у позаурочний час. 
Всі виховні заходи проводились у відповідності до річного плану роботи школи, планів виховної роботи класних керівників. Протягом року в закладі функціонувала розвинута мережа гуртків та спортивних секцій. 

п/п Назва гуртка
1. «Волейбол»
2. «Профстар»

           В шкільній країні  працюють п’ять міністерств, які виконують певні функції та обов'язки, а саме:
* міністерство науки та освіти
* міністерство засобів масової інформації
 * міністерство внутрішніх справ
* міністерство спорту та охорони здоров’я
* міністерство культури та організації дозвілля
Створений центр дозвілля, який очолив учень 6 класу. Проводилися щотижня веселі перерви з школярами 1-4 класів, майстер-класи, флеш-моби, спортивні ігри, вікторини. Шкільне самоврядування брало участь у Всеукраїнських, обласних та районних акціях, а саме: «Одягни вишиванку»,  «5 картоплин», «Подільський кошик захисникам»,  «Серце до серця», «Діти-дітям», «Привітай ветерана вчительської праці», «Різдвяна іграшка», «Збережи первоцвіт», «Таланти багатодітної родини», «Повір у себе». Приймали участь у районній  фотовиставці «Моя Україна», в якій отримали призові місця. Провели свято вшанування вчительської праці. Учні 9 класу відвідали інтернат для людей похилого віку у смт. Тиврів з концертом та солодкими подарунками. Приймали участь у районному конкурсі художньої смодіяльності «Проліски надій», «ДЮП», «Олімпійське лелеченя» (І місце у районному конкурсі).
Члени шкільного парламенту брали участь у районному та обласному форумі патріотичних справ «Ми – українці».

Робота з батьками та громадськістю у закладі освіти
Форми та види роботи з батьками

Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім’я та навчальний заклад. У вересні 2018 року у закладі відбулись загальношкільні батьківські збори. Було обрано новий склад ради закладу від батьків. 
Проводились заняття батьківської просвіти.
          В березні  було проведено  родинний фестиваль - презентацію «Моя сім'я найкраща».   На  зустріч були запрошені кілька сімей, які свято шанують сімейні звичаї та традиції, розвивають обдаровання дітей, естетичні смаки, виховують любов до праці, почуття доброти і милосердя.
    У фестивалі брали участь найкращі родини нашої селищанської землі: сім'ї Атерлеїв,  Кудирків,  Остапчуків,  Пустовітів-Хотянів, Сенькових.
Батьки не є споглядачами навчального-виховного процесу в закладі, а беруть активну участь в їх організації та проведенні  різноманітних заходів.
Для того, щоб покращити естетичний вигляд території школи були запрошені до співпраці Гніванський кар‘єр  в особі директора Берещука  Віктора Онуфрійовича та приватний підприємець Саврич В.І., а також Гніванське лісництво, бюро ландшафтного дизайну «Антураж».

 Школою будуються взаємини та співпраця з установами, організаціями та громадськими організаціями для  підвищення рівня навчально- виховного процесу – це ГО «Поток» - Всеукраінська організація профорієнтаційного руху України». З їх допомогою наші діти 8-11 класів зможуть пройти модульне навчання «Обирай свій шлях свідомо» , з центром тестування та розвитку «Гуманітарні технології», з якими ми вже співпрацюємо  не один рік. Учні 10-11 класів мають можливість пройти тестування з профорієнтації та будуються взаємини з благодійним фондом  який  організовує впровадження інклюзивного навчання в Україні.
 Весь педагогічний, технічний персонал  та учнівський колектив святкували ювілей школи –  55–річчя.  Цей ювілей став стимулом для подальшого зростання та розвитку, впровадженню нових елементів сучасності в освітній процес.
 
 
 
 

 

Річний звіт про діяльність закладу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55 керівники закладів освіти щорічно після завершення року звітують перед педагогічними колективами, батьками про виконану роботу за навчальний рік. Даним наказом затверджена і примірна структура звіту, якої я буду дотримуватися.

Загальні відомості закладу освіти:

Назва закладу освіти: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Селище Тиврівський район Вінницької області.

Форма власності: комунальна.

Юридична адреса закладу освіти: Вінницька область Тиврівський район с. Селище вул.Зарічна, 2 Б.

Мова виховання та навчання: українська.

Кількість класів – 11. За проектом школа розрахована на 400 учнів.

Кількість учнів на кінець навчального року 228.

На початок 2017/18 навчального року у школі навчалося 226 учнів. На момент закінчення – 230.  Протягом року вибуло 7 учнів Прибуло – 12 учнів.

 Середня наповнюваність 17  учнів на клас. Навчання відбувалося в одну зміну. 

Керування школою здійснювалось на основі складеного річного плану на 2017-2018 н. р. шляхом втілення в життя вимог Міністерства освіти, ЗУ «Про освіту» відповідних наказів, постанов, положень .

З метою досягнення високого рівня організації освітнього процесу, створення сприятливих умов для вчителів та учнів встановлено такий режим роботи закладу освіти:

1. Початок занять – 8.30

2. Заходи з позакласної роботи:

1 – 4 класи – до 15.00

5 – 7 класи – до 15.00

8 – 11 класи – до 17.00

Гуртки з 15.00 до 16.00

Організаційні заходи та засідання:

-         рада школи – 4 рази на рік;

-         педагогічна рада – 2 рази на семестр, до 17.00;

-         методична рада – 2 рази на семестр, до 16.00;

-         методичні об’єднання класних керівників – 2 рази на семестр на канікулах

-         нарада при  директорові – 2 рази на семестр до 16.30;

-         класні батьківські збори – 2 рази на семестр до 18.00;

-         спільні збори батьків, вчителів, учнів – 1 раз на рік (за потребою);

-         загальношкільні збори батьків – 1 раз на семестр.

 

Матеріально-технічне забезпечення

У закладі функціонує один актово-спортивний зал, майстерні по дереву та металу,  2 стадіони, навчальні та інші приміщення технічного і санітарно-гігієнічного призначення. За рахунок та підтримки голови райдержадміністрації  було відкрито кабінет корекційно-відновлювальної роботи, який відповідає всім стандартам і вимогам для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Було придбано 4 класні дошки, 60 учнівських стільців, 30 парт, меблі для технічного персоналу, стенд для відображення шкільного життя дітей, штори для облаштування спортивної зали. Більшість кабінетів забезпечені необхідними меблями, приладами, наочністю та іншим майном на середньому рівні.

У школі є 2 кабінети інформатики, що дає можливість на достатньому навчально-методичному  рівні викладати необхідні предмети. Є доступ до мережі Інтернет.

Придбано в їдальню необхідні меблі для збереження посуду                     (благодійної допомоги). Частково замінено електроапаратуру, встановлено новий електролічильник, який потребував заміни, облаштовано територію школи зеленими зонами та декоративним парканом (за рахунок спонсорської допомоги). За допомогою органів місцевого самоврядування вивезено все сміття з горища основного приміщення школи.

  З вересня по травень виконувалися дрібні ремонтні роботи  приміщень загального користування і класів.

Детальний звіт про використання батьківської допомоги буде традиційно зроблено у вересні.

У планах на ІІ півріччя поточного календарного року: залучення позабюджетних коштів для підтримки навчально-матеріальної бази,  та для відповідності  належних санітарно-гігієнічних норм приміщень на території закладу та з метою забезпечення  належних умов для освітнього процесу ,безпеки життя і збереження здоров’я учасників освітнього процесу маємо нагальну потребу в :

-         оснащенні класної кімнати для майбутнього 1 класу;

-         встановленні вікон у спортивній залі, заміні освітлення (так як існуючі вікна не відповідають нормам та становлять загрозу життю та здоров’ю учасникам освітнього процесу);

-         потребу у проведенні водогону до шкільної їдальні.

З метою благоустрою території школи планується видалення сухих дерев.

В цілому основне приміщення школи відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

З дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу протягом року проводились інструктажі із відповідними записами у журналах інструктажів. 5 травня 2018 року на базі школи був проведений черговий теоретично-практичний семінар для вчителів району та учнів школи з основ здоров’я та практичних психологів  -  заняття за різними віковими категоріями, інструктажі та навчання практичним навичкам поведінки в екстремальних ситуаціях.

Кадрове забезпечення закладу освіти

Виконуючий обов’язки директора школи Сагадіна Оксана Юріївна, освіта – вища, стаж роботи 18 років, на посаді – 8 місяців.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Чорна Ірина Петрівна, освіта вища, стаж педагогічної роботи 22 роки, на посаді – 15 років.

На сьогодні школа повністю укомплектована педагогічними кадрами і  технічним  персоналом. За штатним розписом у закладі 47,83 ставки працівників:  28,13 ставки педагогічних працівників, 19,7 технічних працівників.

На сьогоднішній день у школі працюють 26 вчителів, серед них 22 основних учителя  , 2 сумісники (Троян О.В., Поворознюк В.В.), 2 вчителі знаходяться у відпустці по догляду за дитиною по досягненню нею 3-річного віку (Лясота І.В., Сук І.О.). Кількість обслуговуючого персоналу – 16, Булах В.П. знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.

Усі педагогічні працівники мають вищу педагогічну освіту.

Атестовані так:

-   вища категорія – 6;

-   звання „ учитель - методист” – 1;

-   звання «старший вчитель” – 2;

-   І категорія – 10;

-   ІІ категорія – 2;

-   «спеціаліст» - 6.

Стаж роботи:

Від 3 до 5 років – 4

Від 5 до 10 років – 3

Від 10 до 20 років – 4

Від 20 до 30 років – 7

Більше 30 років - 7

Середній вік становить 43 роки.

 Під час навчального року по наказу відділу освіти всі  педагогічні працівники  школи вчасно проходять курси підвищення кваліфікації у КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти». В 2017  підвищили свою кваліфікацію 10 учителів. Значна частина вчителів проходять онлайн  курси: «Вчимось жити разом», інклюзивне навчання, для  вчителів початкових  класів на платформі ЕДЕРА.

Під час освітнього процесу після проходження тренінгів та отримання відповідних сертифікатів з інноваційних технологій використовувалися сучасні наукові психолого-педагогічні методики для проведення уроків та виховних заходів.

Перспективний педагогічний досвід вивчався та впроваджувався із  залученням фахівців з КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Освітній  процес був забезпечений програмними та методичними матеріалами з використанням новітніх технологій в освітньому процесі.

Протягом року в закладі було проведено три практичних семінари: шкільних бібліотекарів (Пітерова В.В.), навчання медіаторів ( практичний психолог Вальчишена С.Б., бінарний семінар з психології та основ здоров’я  (Вальчишена С.Б., Чернишова Т.М.).

Медичне обслуговування учнів у закладі освіти

Пріоритетним напрямом роботи є індивідуальна та інформаційно-роз’яснювальна робота медичногопрацівника закладу з різнимивіковимикатегоріямидітей  та і відповідно до соціального статусу. Проводиться робота з надання першої домедичної допомоги, проведення виховних заходів пропаганди  вмотивування  школярів до навчання і необхідності  дотримання санітарно-гігієнічних норм. Заклад освіти співпрацює з територіальною медичною установою «Амбулаторія загальної сімейної медицини». Лікар Чорний Віталій Олександрович, стоматолог Скрипка Алла Борисівна та медсестра Шуневич Алла Михайлівна проводили з учнями бесіди з оздоровчо-профілактичної роботи та пропагування здорового способу життя.

Обов’язкові медичні огляди учнів проводяться систематично. Результати їх узагальнені наказом по школі та занесені дані у «Листок  здоров’я»  кожного класу. До системи зміцнення здоров’я учнів входять:

-         організація днів здоров’я ;

-         пропаганда здорового способу життя;

-         постійне інформування про необхідність дотримання санітарно-гігієнічних норм для особистості.

Харчування учнів здійснюють «Вінницятрейд» та ПП Гавриш К.А.

У 2017-2018 навчальному році працювали три групи продовженого дня. Ними було охоплено 90 учнів. Для  їх роботи   були створені належні умови.  Вартість обіду протягом року становила 8,5 грн. Харчувались  за рахунок бюджету 100учнів початкових класівта 14 учнів пільгової категорії, а 116   - за рахунок коштів сільської ради. 

За приписами санітарно-епідеміологічної служби усувалися недоліки згідно цих приписів.

 

Навчально-виховна робота у закладі освіти

 

Згідно з перспективним планом та річним планом роботи школи педагогічний колектив працював над науково-методичним питанням «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з одночасним врахуванням особистої вартості навчання та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня» за напрямами: «Я – патріот», «Обдарована дитина. Формування умінь та навичок, досвіду творчої діяльності».

Є 22 відмінники.

За високийрівеньнавчальнихдосягнень (10, 11, 12 балів) по наслідкахнавчального року нагородженопохвальними листами таких учнів:

 

учнів 3 класу

 

КудиркаІвана

СавіцькуАнгеліну

СоколюкаМихайла

Телегіна Геннадія

ТодорчукаІллю

Чуй Анастасію

 

учнів 4 класу

Пустовіт-ХотянаІвана

 

учнів 5 класу

ДячинськуВікторію

Михайленко Софію

Рибальчука Бориса

ПоторійАнтоніну

 

7 класу

Кравцова Максима

 

8 класу

Дацюк Вадим

СмакогузАнастасія

СологубДіану

 

10 класу

Зеленчука Андрія

 

         З усіма балами високого рівня закінчили 2017-2018 н. р. 4 учні 9 класу:

Полудворянін Марія, Сенькова Дар’я, Страшок Яна, Мельник Людмила та 2 учні 11 класу: Красуляк Оксана, Войцеховський Вільям.

        

Здобуто 25 призових місць на районнному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, в т. ч. 5 призерів стали їх переможцями (І місця) і четверо з них брали участь в обласному етапі предметних олімпіад:

 

 

 

Прізвище, ім’я  призера

Клас

Предмет

Місце

ПІБ вчителя, що  підготував призера

Полудворянін Марія

9

російська мова

зарубіжна літ.

І

Поспєлова Ніна Олексіївна, Вальчишена Світлана Борисівна

Страшок Яна

9

ІІІ

Зеленчук Андрій

10

ІІІ

Дацюк Вадим

8

біологія

ІІ

Чорна Ірина Петрівна

Полудворянін Марія

9

біологія

ІІІ

Войцеховський Вільям

11

біологія

ІІІ

Войткова Ірина Павлівна

Зеленчук Андрій

10

фізика

І

Сакалюк Василь Васильович

Страшок Яна

9

фізика

ІІІ

Войцеховський Вільям

9

інформатика

ІІІ

Сакалюк Василь Васильович

Сенькова Дар’я

9

географія

ІІІ

Савіцька Вікторія Ігорівна

Зеленчук Андрій

10

географія

ІІІ

Ткачук Анастасія

8

трудове навчання

І

Троян Оксана Володимирівна

Смакогуз Анастасія

8

трудове навчання

І

Бортновська Тетяна

9

трудове навчання

ІІ

Полудворянін Марія

9

історія

ІІІ

Білоконь Галина Василівна

Страшок Яна

9

історія

ІІІ

Красуляк Оксана

11

хімія

ІІ

Войткова Ірина Павлівна

Полудворянін Марія

9

англійська мова

ІІІ

Покорук Тетяна Олександрівна

Медун Олег

8

ІІІ

Бабенко Ганна Миколаївна

Бабій Денис

4

математика

ІІ

Бабак Тетяна Василівна

 

Гарні досягнення мають учні школи в конкурсах знавців української мови :

 

Прізвище, ім’я  призера

Клас

Місце

ПІБ вчителя, що підготував призера

Конкурс знавців української мови імені П.Яцика

Дячинська Вікторія

5

ІІІ

Щеглова Людмила Василівна

Поторій Антоніна

5

ІІІ

Щеглова Людмила Василівна

Бабій Денис

4

ІІ

Бабак Тетяна Василівна

 

Конкурс знавців української мови імені Т. Шевченка

Дячинська Вікторія

5

І

Щеглова Людмила Василівна

КудиркоВєроніка

8

ІІІ

Савінцева Наталя Андріївна

 

 

У 2017-2018 н. р. вивчено стан викладання таких предметів: