paperclip paperclip

Статут Селищенського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Гніванської міської ради Вінницької області

І. Загальні положення

1.1. Статут  Селищенського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Гніванської  міської ради Вінницької області визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності цього закладу освіти.

1.2. Селищенський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Гніванської міської ради Вінницької області – це заклад освіти, що забезпечує реалізацію конституційного права осіб  на здобуття безоплатної повної загальної середньої освіти на відповідних рівнях: початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта.

1.3. Засновником Селищенського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Гніванської міської ради Вінницької області є Гніванська міська рада Вінницької області.

1.4. Селищенський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Гніванської міської ради Вінницької області знаходиться у комунальній власності Гніванської міської ради.

1.5. Повна назва: Селищенський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Гніванської міської ради  Вінницької області.

1.6. Коротка назва: Селищенський ЗЗСО (далі по тексту -  ЗЗСО).

1.7. Юридична адреса: 23316, Вінницька область, Вінницький район, село Селище, вулиця Зарічна, будинок № 2-б.

1.8. Засновник утворює, ліквідовує, реорганізовує чи перепрофільовує (змінює тип) ЗЗСО (у тому числі шляхом реорганізації закладів освіти, що належать до сфери його управління) відповідно до вимог законодавства України.    

1.9. ЗЗСО є юридичною особою, має самостійний баланс, штамп, печатку, ідентифікаційний номер.

1.10. ЗЗСО  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, іншими законодавчими актами, рішеннями засновника, його уповноваженого органу (відділ освіти Гніванської міської ради) та цим Статутом.

    1.11. У ЗЗСО   мова навчання визначається відповідно до Закону України «Про засади         державної мовної політики» та Закону України «Про освіту».

    1.12. Взаємовідносини ЗЗСО з юридичними і фізичними особами визначаються                     договорами (угодами), що укладені між ними.

     1.13. ЗЗСО провадить свою діяльність з метою:

- створення безпечного освітнього середовища;

- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізаціїх їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;

- раціонального і ефективного використання наявних  у суб’єктів ЗЗСО   ресурсів, їх модернізації.

 

1.14. Завданнями ЗЗСО є:

- забезпечення безпечного освітнього середовища;

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;

- створення єдиної системи виховної роботи.

 

ІІ. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти

2.1. Рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти забезпечується шляхом:

- зарахування до початкової школи без проведення конкурсу, крім випадків, визначених законодавством;

- дотримання вимог законодавства щодо доступності ЗЗСО для осіб з особливими освітніми потребами;

- викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для осіб відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів) для осіб з особливими освітніми потребами;

- використання розвиваючих засобів і методів навчання, що враховують особливі освітні потреби учнів та сприяють успішному засвоєнню змісту навчання і розвитку дитини;

- навчання дітей, які є сліпими, глухими чи сліпоглухими, за допомогою найбільш прийнятних для таких дітей мов, методів і способів спілкування в освітньому середовищі (просторі), яке максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвитку, зокрема шляхом використання в освітньому процесі української жестової мови та/або абетки Брайля;

- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування відповідно до найкращих інтересів дитини.

2.2. Зарахування дітей до ЗЗСО на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється.

До ЗЗСО для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

-      проживають на території обслуговування ЗЗСО;

-      є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;

-      є дітьми працівників цього закладу освіти.

2.3. Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування ЗЗСО, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

2.4.Зарахування дітей до ЗЗСО для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

2.5. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до ЗЗСО для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

ІІI. Організація освітнього процесу в ЗЗСО

3.1. Освітній процес організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) закладу освіти та спрямовується  на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

3.2. На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується у безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

3.3. ЗЗСО розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти. Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми, або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту». Освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти. Освітні програми можуть мати складник для осіб з особливими освітніми потребами.

3.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ЗЗСО можуть самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів; мають право на розробку та впровадження власних навчальних програм.

3.5. Рішення про використання  закладом  освіти  освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою ЗЗСО.

3.6. Навчальні плани ЗЗСО розробляються з урахуванням особливостей контингенту здобувачів освіти, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня, схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором на основі освітньої програми ЗЗСО.  У річному навчальному плані конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учня) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

3.7. ЗЗСО  обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

3.8. ЗЗСО реалізує освітні програми за кошти державного, місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не може реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свої освітні програми за кошти батьків та /або учнів.

3.9. Розклад уроків ЗЗСО  складається відповідно до навчального плану і затверджується директором ЗЗСО.

3.10. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи ЗЗСО  встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

3.11. Безперервна навчальна діяльність учнів  закладу освіти  не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин – (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

3.12.Тривалість канікул у ЗЗСО протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

3.13. Під час літніх канікул у ЗЗСО  може створюватися пришкільний табір.

3.14. В порядку, визначеному МОН, забезпечується право осіб  на здобуття освіти в різних формах: інституційній (очна (денна, вечірня), заочній (дистанційна, мережева); індивідуальній (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж; дуальна.

3.15. У порядку, визначеному МОН, та за погодженням із відділом освіти Гніванської міської ради може створюватися спеціальний клас.

3.16. У разі звернення батьків/опікунів дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

3.17. ЗЗСО  може виконувати освітні програми і надавати на договірній основі платні послуги, перелік яких визначає педагогічна рада ЗЗСО  згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою КМІУ від 27.08.2010 № 796.

3.18. Відволікання учнів від навчальних занять для впровадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.19. Зарахування (переведення) учнів до закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства та оформляється наказом директора  закладу освіти.

3.20. Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти   до наступного класу та їх випуск визначається згідно з чинним законодавством про переведення та випуск учнів закладів освіти системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

3.21. У ЗЗСО можуть бути створені групи продовженого дня (за письмовими зверненнями учнів чи їх батьків та за погодженням із відділом освіти Гніванської міської ради).  Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора  закладу освіти.

3.22. Визначення рівня навчальних досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

3.23. У документі про освіту (їх додатках) (табель навчальних досягнень, свідоцтво досягнень, свідоцтво про здобуття освіти певного рівня, в тому числі, для осіб з особливими освітніми потребами, довідка про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)) відображаються результати навчання учнів  за семестри, навчальний рік, за рівень/рівні освіти та державну підсумкову атестацію.

3.24. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

- свідоцтво про здобуття початкової освіти;

- свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

- свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

3.25. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, похвальні листи, грамоти, золота та срібна медалі, цінні подарунки, премії ( в  межах коштів, передбачених на ці цілі).

3.26. Харчування дітей у ЗЗСО організовується з урахуванням його режиму і відповідно до встановлених законодавством норм. Харчування дітей початкової ланки освіти – одноразове безкоштовне (при наявності фінансування), окремі пільгові категорії – безкоштовно, а решта учнів -  за кошти батьків.

 

ІV. Учасники освітнього  процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу в ЗЗСО є: учні, педагогічні працівники, соціальні педагоги, інші працівники ЗЗСО, батьки учнів або особи, які їх замінюють, асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

4.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 

 Права та обов’язки учнів ЗЗСО

4.3. Учні мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, запропонованих освітніх програм, методів і засобів навчання;

-  справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової, науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінація за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

- вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- взяття участі у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною базою ЗЗСО;

- доступ до інформаційних ресурсів та комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.

4.4. Учні зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ЗЗСО, а також умов договору про надання освітніх  послуг (за його наявності);

- безпечне підвезення до місця навчання та місця проживання;

- учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством.

4.5. Педагогічні та інші працівники ЗЗСО

4.5.1. Педагогічними працівниками ЗЗСО можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень  професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я  яких  дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.5.2. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.5.3.  Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- безпечні та нешкідливі умови праці;

- щорічну оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні ЗЗСО;

- участь у роботі колегіальних органів управління ЗЗСО;

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

- безпечне підвезення до місця роботи та місця проживання;

 

4.5.4. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

4.5.5. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

4.5.6.  Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти.

4.5.7. Відволікання педагогічних  працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом.

4.5.8. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

4.5.9. У закладі освіти  обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.5.10. Сертифікація педагогічних працівників здійснюється відповідно до  Положення про сертифікацію педагогічних працівників.

4.5.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи, відповідно до чинного законодавства.

4.5.12. Обсяг педагогічного навантаження  педагогічних працівників ЗЗСО  визначається на підставі законодавства директором  ЗЗСО за попереднім погодженням з начальником відділу освіти.

4.6. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють,

4.6.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в ЗЗСО та його освітньої діяльності;

- подавати керівництву ЗЗСО або відділу освіти Гніванської міської ради заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

4.6.2.  Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

          - забезпечувати систематичне відвідування дітьми ЗЗСО;

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

- сприяти керівництву ЗЗСО у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

V. Органи громадського самоврядування у ЗЗСО

5.1. Органи громадського самоврядування у ЗЗСО створюються:

                -  за ініціативою учасників освітнього процесу;

               - за ініціативою фізичних осіб та/або громадських об’єднань, інших

                 інститутів громадянського суспільства, установчими документами  

                 яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального

                захисту осіб з особливими освітніми потребами відповідно до

                 законодавства.

 

5.2. Органами громадського самоврядування у сфері освіти є:

- органи громадського самоврядування закладу освіти;

- конференції (форуми, з’їзди) учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань, що скликаються на території Гніванської міської територіальної громади.

5.3. У ЗЗСО можуть діяти:

- органи самоврядування працівників ЗЗСО;

- органи учнівського самоврядування;

- органи батьківського самоврядування.

5.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу ЗЗСО, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу або органів самоврядування.

У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування  закладу освіти не мають права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування цього закладу освіти.

Громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 Закону України «Про освіту».

Органи громадського самоврядування мають права (повноваження), визначені спеціальними законами, цим Статутом та можуть здійснювати інші права, не заборонені законом. 

VI. Управління та керівництво ЗЗСО

6.1. Управління ЗЗСО  здійснюють:

- керівництво Гніванської міської ради;

- відділ освіти Гніванської міської ради;

- директор закладу освіти;

- педагогічна рада;

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування ЗЗСО.

6.2. Органи громадського самоврядування мають право брати участь в управлінні закладом освіти у порядку та межах, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

6.3. Керівництво ЗЗСО  здійснюють директор та його заступники. Директор ЗЗСО призначається на посаду та звільняється з посади за результатами конкурсу з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.4. Обов'язки  директора закладу освіти, заступників, педагогічних працівників визначаються цим Статутом та посадовими інструкціями.

 

VII. Директор ЗЗСО

7.1. Директором ЗЗСО може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

7.2. Директор ЗЗСО працює на умовах строкового трудового договору відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

7.3. Повноваження директора ЗЗСО визначаються законодавством та цим Статутом.

7.4. Не може обіймати посаду директора  закладу загальної середньої  освіти особа, яка:

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

 

7.5. Директор ЗЗСО має право:

- діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

- приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників ЗЗСО, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначати режим роботи закладу;

- ініціювати перед відділом освіти Гніванської міської ради питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

- звертатися до відповідних установ із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу освіти;

- приймати рішення з інших питань діяльності ЗЗСО.

 

7.6. Директор ЗЗСО зобов’язаний:

- виконувати Закон України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

- планувати та організовувати діяльність закладу освіти ;

- розробляти проєкт кошторису та подавати його відділу освіти Гніванської міської ради;

- надавати щороку відділу освіти Гніванської міської ради пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу освіти в межах затвердженого кошторису;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу освіти;

- затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;

- затверджувати посадові інструкції працівників ЗЗСО;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) ЗЗСО;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗЗСО, забезпечити її створення та функціонування;

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- проводити атестацію та сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі освіти;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу освіти;

- створювати в закладі освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності  закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, відділом освіти цим Статутом, колективним договором, строковим трудовим договором.

7.7. Директор ЗЗСО має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, цим Статутом та строковим трудовим договором.

 

VIII. Педагогічна рада ЗЗСО

8.1.  У ЗЗСО створюється основний постійно діючий колегіальний орган його управління – педагогічна рада. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор ЗЗСО.

Повноваження педагогічної ради визначаються  Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

8.2. Педагогічна рада:

- схвалює стратегію розвитку  закладу освіти та річний план роботи;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або цим Статутом  до її повноважень.

8.3. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформляються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

8.4. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора ЗЗСО та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в ЗЗСО.

 

IX. Матеріально-технічна база

9.1. Матеріально-технічна база  ЗЗСО  включає: будівлі та споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ЗЗСО.

9.2. Майно ЗЗСО може належати йому на правах, визначених законодавством: правах власності, повного господарського віддання або оперативного управління, оренди.

9.3. Вилучення майна, основних фондів, оборотних коштів ЗЗСО   проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ЗЗСО  внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно закладу освіти не підлягає вилученню, крім випадків, встановлених законом.

9.5. Об’єкти та майно ЗЗСО не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майном відповідно до законодавства.

9.6. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна ЗЗСО, використовуються виключно на потреби цього закладу освіти.

9.7. Відповідно до рішення Гніванської міської ради ЗЗСО може використовувати матеріально-технічну базу інших суб’єктів господарювання.

X. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Фінансування ЗЗСО здійснюється згідно з бюджетним законодавством. За рішенням засновника фінансове обслуговування ЗЗСО  здійснюється централізованою бухгалтерією (КУ «Гніванський ЦОЗО»).

10.2. Фінансово-господарська діяльність ЗЗСО  здійснюється на основі кошторису.

10.3. Джерелами фінансування  ЗЗСО є:

- кошти державного бюджету;

- кошти місцевого бюджету;

- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну  діяльність та благодійні організації;

- гранти;

- доходи від надання платних освітніх та інших послуг;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

10.4. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку в ЗЗСО  визначається законодавством України.

10.5. Штатний розпис ЗЗСО розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються директором ЗЗСО за погодженням із начальником відділу освіти Гніванської міської ради.

 

XI. Міжнародна академічна мобільність

11.1. ЗЗСО може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти та має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

11.2. Міжнародна академічна мобільність учнів та педагогічних працівників реалізується шляхом їх участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну учнів та/або педагогічних працівників.

11.3.  За учнями зберігаються їхній статус та місце навчання у ЗЗСО, за умови продовження здобуття ними повної загальної середньої освіти в Україні за однією з визначених Законом «Про повну загальну середню освіту» форм здобуття освіти (крім очної), у тому числі з оформленням індивідуального навчального плану. Такі особи зобов’язані пройти відповідно до законодавства державну підсумкову атестацію (оцінювання результатів навчання) для переведення на наступний рік навчання та/або отримання відповідного документа про освіту.

11.4. Участь у програмах міжнародного обміну незалежно від їх тривалості не є підставою для припинення виплати особам стипендій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших стипендій, позбавлення відзнак чи заохочень, крім випадків припинення громадянства України.

 

11.5.    За педагогічними працівниками, які беруть участь у програмах міжнародного обміну, зберігається місце роботи у  ЗЗСО без збереження заробітної плати. На час тимчасової відсутності педагогічного працівника на відповідну посаду може бути призначена інша особа за строковим трудовим договором відповідно до законодавства.

 

XII. Контроль за діяльністю ЗЗСО

12.1. Державний контроль за діяльністю  закладу освіти здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

XIII. Реорганізація або ліквідація ЗЗСО

13.1. Реорганізація або ліквідація ЗЗСО  здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.  

IVX. Прикінцеві положення

14.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються засновником та підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.2. Питання, які не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

 

Директор Селищенського

 

ЗЗСО                                                                        Оксана Сагадіна