Виховна система

Тема виховної роботи закладу:

«Виховання патріотизму, любові до

свого народу, як необхідна умова

розвитку особистості людини»

       

          ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ

                           "Майбутнє країни"

                          В усі часи школа була Храмом наук, де сіялося і сіється розумне, добре, вічне. Сьогодні поряд з категорією «навчання» на одній сходинці стоїть категорія «виховання» - цього вимагає час, суспільство, соціум.

          Психологи і педагоги дійшли висновку -  школа дає учневі багато знань про оточуючий його світ, але не дає знань себе, про те, як випускник школи має увійти в реальне життя для того, щоб бути здоровою, успішною і щасливою особистістю.

        Виховання – важлива справа, ним вирішується доля людини.

        В умовах українського державотворення помітно зростає роль школи як важливого фактору розвитку та виховання особистості, готової до життя в демократичному суспільстві.

        Проблеми пошуку ефективних шляхів формування особистості й громадянина в нових умовах є особливо важливими для школи, результат діяльності якої безпосередньо завершується в рівні сформованості в учня певних особистісних якостей.

       В усі віки та епохи люди прагнули з’ясувати таємниці становлення особистості, визначити шляхи зростання особистісного «Я» під нестерпною спекою впливів, моделей, способів становлення.

         Свого часу Гельвецій, маючи на увазі величезну роль виховання на процес становлення особистості, відзначав, що люди не народжуються з певними якостями чи рисами, а стають такими, ким вони є, у процесі життя.

        Сьогодні головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору власного місця в житті.

        Програма виховної роботи з учнями спрямована на формування  в учнів гідності та розуміння добра і зла, усвідомлення норм та правил поведінки, навчить приймати рішення, які базуються на моральних цінностях і переконаннях.

         Співпраця з батьками – один з напрямків виховної системи.

        «Дитина – це дзеркало морального життя батьків. Завдання школи і батьків – дати кожній дитині щастя» В. Сухомлинський.

        «Сім’я – перше джерело, з якого починається велика ріка почуттів і переконань» В.О.Сухомлинський.

          Виховання дитини як майбутнього громадянина України починається в сім’ї. В сім’ї і родині починають проростати маленькі пагінці добра, правди, вірності, гордості. Через проведення спільних родинно-сімейних свят ми залучаємо батьків до співпраці. Організована робота батьківської ради та батьківської просвіти.

          Завдання педагогічного колективу : організація партнерських стосунків школи і сім’ї щодо виховання майбутнього громадянина України; створення необхідних умов для спільної діяльності класного керівника та батьків зі збереження психічного та фізичного здоров’я дитини.

           Система виховання передбачає орієнтацію виховної роботи на особистість кожної дитини, здійснення індивідуального підходу, єдність педагогів і батьків.

           Одна з головних ролей у процесі формування особистості дитини належить вчителю. Гармонійний розвиток учнів неможливий без досконального знання кожним учителем психічного розвитку дитини, знання вікових особливостей і розуміння індивідуальної своєрідності особистості .

          Гуманізація і демократизація шкільного життя як стержневі проблеми виховання в школі докорінно змінюють організацію і здійснення виховного процесу. Школа поступово виходить на новий рубіж у пошуках нових, а головне ефективних технологій виховання  і місця в ній класного керівника. Виховний процес організовується так, що у центрі уваги постає особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток його внутрішнього “Я”, формування індивідуального стилю життя і відповідального ставлення до природи, суспільства, самого себе.

      Одним з пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно-орієнтованого підходу в освіті. Його суть, в основному, полягає в тому, щоб розглядати учня в системі освіти не засобом, а метою освіти, тобто він має стати суб’єктом навчання, виховання й розвитку. Для цього потрібна не просто нова педагогіка виховання, а педагогіка сильного виховного впливу, тобто моральна педагогіка. Тільки вона спроможна стати  міцною теоретичною підтримкою у виховній діяльності педагога.      

          Система виховної роботи школи заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку школяра.

          Виховна діяльність здійснюється через  реалізацію творчих проектів «Зірка школи», «Патріот»,  «Школа виховання» .

           Завдяки охопленню всіх цих напрямків роботи та створенню належні умов для виховання особистості колектив нашої школи цілеспрямовано досягає результату – виховання  соціально-активної, високоморальної, здорової особистості, готової до самостійного життя.

            Працюючи над розробко програми ми керувались ідеями видатних педагогів сучасності, взявши за відправний момент положення В.Сухомлинського: «Виховання – це перш за все людинознавство. Без знання дитини, її розумового розвитку, мислення, інтересів, захоплень, здібностей, задатків, схильностей – нема виховання»

            В основу нашої моделі ми закладаємо загальнолюдські цінності: людина, здоров’я, творчість, доброта, любов, милосердя, повага.

           З  метою забезпечення гармонійного розвитку особистості учнів, їхньої самореалізації, створення ситуації успіху у різних сферах діяльності,  визначення активності класів та виявлення кращих учнів у навчально – виховному процесі в школі  працює проект «Зірка школи».

           Найбільш демократичним способом організації життя учнівського колективу, де відбувається формування громадянської позиції учнів, є система учнівського врядування. Дана система ставить за мету виховання соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості.

            Працюючи у напрямі формування та згуртування шкільного колективу, розвитку учнівського врядування, діяльність педагогічного колективу реалізується шляхом проведення загальних учнівських зборів, проведення виховних заходів, організацію чергування в школі та класі. В школі проходять конкурси «Клас зразкового порядку» та «Краща чергова бригада».

          Розвиток громадської думки здійснюється шляхом організації роботи прес-центру, шкільної радіопередачі «Дзвоник».

          Розвитку творчих здібностей учнів сприяє їхня участь у гуртковій роботі, творчих конкурсах та спортивних змаганнях

          Місія Школи – розвиток та формування в учнів високої культури поведінки, розвитку творчих здібностей та талантів.

         З метою сприяння вихованню у молодого покоління національно-патріотичних почуттів; утвердження в особистості національних і патріотичних цінностей, поваги до культурного та іс­торичного минулого України; формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності; забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізично­го розвитку в закладі здійснюється робота над реалізацією проекту «Я-патріот».

 

 

Основна мета і завдання.

    Мета виховної програми полягає в органічному поєднанні навчання і виховання, підпорядкуванні організації та змісту освіти завданням формування цілісної та всебічно розвиненої, здорової особистості, готової до самостійного життя, перетворенні системи моральних та духовних цінностей на важливий чинник виховання молодого покоління у спільній роботі педагогів з сім’єю.

В процесі навчання і виховання в школі учень повинен навчитися самореалізації, оволодіти навичками здорового способу життя, сформувати позитивну «Я –концепцію», установку людини готової до життя в сучасних умовах.

Учні та батьки набудуть соціального досвіду в об’єднанні зусиль батьків, дітей

 і вчителів школи у практичній діяльності і спілкуванні, кожен учень отримає можливість відчути причетність до розв’язання загальної важливої проблеми

 

  Ця мета передбачає розв’язання цілого комплексу взаємопов’язаних  між собою завдань:

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини;

- створення умов для реалізації творчих здібностей;

 - виховання морально і фізично здорового покоління;

 - розвиток природних нахилів, здібностей, творчого мислення;

 - навчити дітей будувати відносини з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити самого себе;

 - працювати над оновленням форм, методів, прийомів навчально-виховної роботи з учнями і батьками, гуманізувати відносини між учнями, вчителями, батьками;

 - формувати свідому дисципліну та культуру поведінки;

 - залучати кожного учня до участі в різних сферах художньої діяльності на основі діагностики його природних нахилів та здібностей;

 - створити умови для безперервного виховання засобами позакласної та позашкільної роботи;

 - проводити виховну роботу у взаємодії з сім’єю.

 

 

 

                 Проект "Я-патріот"

 

№ з/п

Зміст заходу

1

Розробка плану заходів національно- патріотичного виховання

2

Забезпечення використання державної символіки України в навчально-виховному процесі, оновлення куточка Державної символіки

3

Забезпечення   висвітлення   заходів   націо­нально-патріотичної     спрямованості,     які реалізуються  у  школі  в  засобах  масової інформації, на сайтах

4

Проведення заходів (тематичних екскурсій, вечорів,  циклу істо­ричних читань) із вивченням історії України

5

Продовження роботи над створенням літопису мого села «Пам'ять проДругу світову війну»

7

Участь у всеукраїнських туристсько-краєзнавчих   експедиції   «Історія   міст   і   сіл України»

8

Створення   в   бібліотеці      виставки   книг «Пам'ять про подвиги»

9

Проведення  конкурсів  плакатів, мультиме­дійних презентацій, буклетів на національно-патріотичну тематику

10

Організація   тематичних   фотовиставок   до визначних подій в історії українського народу (перемога   у   Другій світовій війні, здобуття державної незалежності, прийняття Конституції тощо)

11

Організація заходів із відзначення найбіль­ших духовних свят українського народу (Різдво Христове, Великдень)

12

Забезпечувати участь у заходах із нагоди річниці визволення села

13

Забезпечувати участь в акціях до Дня Со­борності України: —акція «Діти єднають Україну»

14

Проводити заходи до Дня пам'яті героїв під Крутами

15

Проводити заходи до річниці виведення ра­дянських військ із Республіки Афганістан і до Дня вшанування учасників бойових дій на території  інших  держав:   пошукова  акція «Афганістан — наш біль і пам'ять»; конкурс мультимедійних презентація «Афганська ві­йна очима дітей»

16

Забезпечувати проведення циклу заходів до Міжнародного дня рідної мови

17

Проводити до Дня захисника Вітчизни: зустріч із ветеранами Другої світової війни, війни в Афганістані, військовослужбовцями; змагання з військово-прикладних видів спорту серед учнів 10—11 класів

18

До   дня   визволення   села   від   німецько-фашистських     загарбників     здійснювати: ініціювати пошук матеріалів про період оку­пації та визволення села; сприяти участі в районному зборі матеріалів    юними кра­єзнавцями

19

Забезпечувати участь у заходах до Шевчен­ківських днів:участь у конкурсі літературно-мистецької творчості Т. Г. Шевченко; участь у конкурсах читців «Кобзарева зоря»

21

Урочисті заходи до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії

22

Проведення заходів до Дня примирення:

-тематичні уроки;

- зустрічі з ветеранами Другої світової війни;

- виставка дитячих малюнків «Салют, Перемого !»;

-концерти для ветеранів Другої світової війни та жителів села «Пісні фронтових доріг»;

- акція загону «Милосердя» «3 добрим ран­ком, ветерани»;

- проведення конкурсу солдатської та па­тріотичної пісні

23

Заходи до Дня слов'янської писемності і культури

24

Заходи до Дня пам'яті жертв політичних репресій

25

Заходи з нагоди святкування Дня Конституції України

26

Участь у заходах до Дня партизанської слави.

27

Забезпечувати участь учнів у заходах до Дня скорботи і пам'яті жертв Голодомору в Україні: уроки-реквієми; перегляд фільмів; вивчення документів;участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку пам'яті»

28

Забезпечувати участь учнів у заходах до дня Збройних Сил України:

місячник оборонно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (за окремим планом);екскурсії у військові частини, дислоковані на території району

29

Залучати учнів до вивчення та дослідження власних родоводів

     

 

 

 

 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЛАСНИХ КОЛЕКТИВІВ

 2019-2020 н.р.

  Клас

Керівник проекту

Назва проекту

Термін реалізації

1-А

Шарбіна Т.О.

«Знаймо і шануймо традиції рідного краю»

4 роки

1-Б

Касенюк Т.І.

«Ми – українські діти»

4 роки

2

Бабак Т.В.

«Ми - діти України»

3 роки

3-А

Білінська Г.М.

«Природу України збережи і захисти»

2 роки

3-Б

Луценко В.М.

«Плекаємо патріотів України»

2 роки

4

Чорна Н.О.

«Я – людина,громадянин, патріот»

 

1 рік

5

Бабенко Г.М.

«Обєднуючи серця»

5 років

6

Щеглова Л.В.

«Від я маленького до Я великого»

4 ріки

7

Сакалюк Л.Д.

 «Ми діти твої, Україно!»

3 роки

8

Поспєлова Н.О.

«Я – громадянин - патріот незалежної держави»

2 роки

9

Білоконь Г.В.

«Я – українець, я – європеєць»

1 рік

10

Савінцева Н.О.

«Ми - юний цвіт нової України, у наші очі дивиться народ»

2 роки

11

Сакалюк В.В.

«Я, ти, він, вона – всі ми єдина та дружна сім’я»

1 рік